Forslag til endring i Plan- og bygningsloven:

 • Frita flere tiltak for søknadsplikt og gjøre det enklere for folk å bygge mindre nybygg. Til eksempel foreslås det at folk kan oppføre frittliggende bygninger, inntil 50 kvadratmeter, som garasjer, uthus eller lignende, uten krav om kommunal saksbehandling eller nabovarsling, såfremt bygningen for øvrig er i samsvar med plan- og bygningsloven. Nærmere bestemmelser om størrelse og avstand til nabogrense vil bli gitt i forskrift, som sendes ut på høring i løpet av sommeren.
 • Forslag om å sløyfe nabovarsling i byggesak i de tilfellene byggeprosjektet er godt nok beskrevet i en vedtatt reguleringsplan.
 • Forslag om å fjerne muligheten for naboer til å klage der forholdet er avgjort tidligere i byggesaken.
 • Regjeringen foreslår å fjerne adgangen som kommunene i dag har til å vurdere de tekniske sidene av et byggeprosjekt.
 • Det skal ikke være nødvendig med ferdigattest for bygg eldre enn fra 1998 (da nye regler om ansvar ble innført).
 • For byggetiltak som vanlige folk kan bygge – for eksempel små boder eller dukkestuer under 15 kvadratmeter, foreslås det nå at søknaden skal behandles innen 3 uker selv om nabo har protestert. Dette vil bety at tillatelse regnes som gitt i de saker hvor nabo har protestert og hvor kommunen ikke overholder fristen.
 • Forslag om innføring av tidsfrist på 12 uker for kommunens behandling av byggesaker som krever dispensasjon fra plan. Hvis kommunen går over denne fristen, vil dette føre til at de må redusere byggesaksgebyret.
 • Forslag om at dersom kommunen går utover fristen på 3 uker for behandling av søknad om igangsettingstillatelse, så kan tiltaket settes i gang

- Regjeringen gjør det vi sa vi skulle gjøre – vi fornyer forenkler og forbedrer. Vi er godt i gang med arbeidet, og har allerede begynt å levere resultater, sier Sanner.

Forenkling og fornying har innvirkning på velferdstjenestene og innbyggernes hverdag. Høyre fokuserer på mer tillit og mindre detaljstyring, mindre skjemavelde og mer digitalisering.

Mer tillit

- Politikkens mål er å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. Derfor er vi opptatt av modernisering. Vi skal styrke gjennomføringskraften og innovasjonstakten i offentlig sektor. Vi er i gang; det blir færre og tydeligere mål, mer rom til å lede og mer frihet til å finne de gode løsningene, påpeker han.

Høyre bygger politikken på tillit til enkeltmennesker, tanken på at de fleste av oss er skikkelige og ordentlige mennesker.

- Da kan vi ha mindre detaljstyring og skjemaer. Ingen har vel blitt friske av et skjema, påpeker han.

Økt lokalt selvstyre

Høyre gikk til valg på å styrke det lokale selvstyret.

- Nå gjennomfører vi. Alle politikere sier de er for lokalt selvstyre, derfor må man se på hva vi gjør i praksis. Og det er betydelig forskjell på den forrige regjeringen og oss, påpeker Sanner.

Regjeringen foreslår til uken å gjennomføre en betydelig forenkling av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Det blir færre søknadsskjemaer, mindre omkamper og raskere byggeprosesser.

 • fritar bygg opp til 50 m2 fra søknadsplikt, så innbyggerne kan bygge raskere og kommunene kan bruke tiden på viktigere oppgaver.
 • fjerner mulighet for naboklage på saker som allerede er avgjort tidligere i byggeprosessen.
 • strammer inn på tidsfrister i for kommunene.

Her kan du se talen til Jan Tore Sanner:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file


Her kan du lese hele talen.