Kunnskap i skolen var en av de viktigste sakene for Hurum Høyre i valgkampen og i budsjettet for 2012, satte det nye kommunestyret inn 3 millioner kroner mer til skole. Midlene skulle gå til å gi bedre og mer tilpasset undervisning til alle elever.

Hurum ligger på toppen i bruk av spesialundervisning. Det gjør at mye ressurser går med til noen elever. Ved å styrke innsatsen på tilpasset undervisning for alle gjør det at færre elever trenger spesialundervisning og kvaliteten på undervisningen løftes for alle.

- Dette er en start på Høyre og Hurums skolesatsing i kommunen. Ved å gi alle elever mer tilpasset undervisning møter vi elevene på deres nivå. Det gir bedre undervisning. Vi har satset på mindre grupper og økt lærertetthet. Det begynner å gi resultater, sier Bratlie.

Hurum Høyre vil sette ytterligere fokus på tidlig innsats i skolen, for blant annet å komme raskere i gang med tilpasset opplæring. Vi må gjøre en snuoperasjon! Tidsbruken innenfor utredninger og diagnostiseringer bør reduseres, slik at det blir mer ressurser til tilpasset opplæring.

Vi vil være en pådriver for at Hurumskolen styrer mot bedre resultater innen trivsel og læring. Dette kan vi få til blant annet ved et tettere samarbeid mellom skoleledelse, administrasjon og politikere. Vi ønsker gradvis å øke ressursene til skole, da vi ligger langt under landsgjennomsnittet for kostnader pr. elev. Åsatse på skolen, betyr å satse på hvert enkelt barn. Alle elever skal ha muligheter til å lykkes og få et godt tilbud ut fra sine egne forutsetninger og evner.