Vi har høye ambisjoner på vegne av skolen vår, og det har vært vanskelig å styre utålmodigheten. Særlig i et samarbeid med de borgerlige partiene der vi er enige om mye, men hvor alle har ulike oppfatninger av hva som er viktigst, sier Simen Nord, nestleder Skole- oppvekst- og kulturutvalget Moss kommune.

Vi ønsker derfor å samle alle gode tiltak i et dokument, og gjennomføre vår politikk på en helhetlig måte. Med det som utgangspunkt er det lettere å få oversikt over hva de ulike tiltakene vil koste og hvor raskt de kan gjennomføres. I tillegg bidrar det til å sikre støtte, ikke bare hos de andre samarbeidspartiene, men hos de ulike aktørene i skolen, ved at man slipper å krige om hvert enkelt punkt.

Dette er deler av vedtaket fra skole- kultur- og oppvekstutvalget om den strategiske skoleplanen for Mosseskolen 2013-2017. Planen skal være ferdig innen 1.oktober 2013.
3. Tilstandsrapport for grunnskolen bør gjøres til del av planen, da målene vi setter må være bestemmende for strategiene vi legger.

4. Planen må begynne med en visjon om at «Mosseskolen skal være blant de beste i landet». Dette kan forstås som at gjennomsnittsresultatet for skolene i Moss bør være topp ti i landet.

5. For å gjennomføre visjonen må planen i første omgang inneholde klare målsettinger. Den må muliggjøre en gjennomføringstakt basert på de økonomiske rammer skolesektoren vil ha å arbeide etter. Strategiene må derfor kombinere de store linjene med realiserbare politiske prioriteringer.

6. Den foreslåtte struktur beholdes. Tilstandsrapportens mål må legges under strategidelen, mens rapportens resultater legges til faktadelen. I tillegg ønskes et nytt punkt under strategidelen som heter «Politiske føringer».

7. Under strategidelens satsningsområder legges til nytt punkt «Ledelse og kompetanse».

8. Følgende momenter skal beskrives i planen:

a. Faktadel:

1. Lærertetthet.

2. Skoleskyssordningen.

3. Fritt skolevalg.

4. Skolenes fysiske standard samt nivå på undervisningsmateriell.

5. Helsesøstertjenesten.

6. Skole-/kunnskapspris.

b. Strategidel - Satsningsområder:

Ledelse og kompetanse

1. Årlige lederevalueringer.

2. Rekruttering og ansettelse – herunder ønsket om at lærer skal ha relevant fagkompetanse.

3. Viktigheten av at spesialundervisning gis av kompetent personell.

4. Videreutvikle det gode samarbeidet mellom den sentrale skoleadministrasjonen og skolene.

5. Krav til kompetanse for rådgivningstjenesten og hvordan det samarbeides med videregående skoler og lokalt næringsliv.

c. Strategidel – Politiske føringer:

1. Innføring av undervisningsevaluering gjennom lokal avtale – læreren som rollemodell og lærer.

2. Ikke-permanent nivådeling.

3. Valgfritt sidemål i ungdomsskolen.

4. Anonym retting av tentamen.

5. Offentliggjøring av skolenes resultater.

6. Hvordan kommunen kan vise større åpenhet overfor private skoler/friskoler.

7. Gi flere muligheter i form av fordypning i ulike fag på ungdomstrinnet, for eksempel i form av temaklasser innen språk, realfag, estetiske fag eller lignende.

8. Innføre karakterer i noen fag fra 5. klasse.

9. Hvordan man kan benytte ordninger som Ungt Entreprenørskap og elevbedrift for å styrke elevenes evne til å skape seg sin egen arbeidsplass i fremtiden.

10. Muligheten for at skoler og lærer kan delta i ulike forsøk av nye undervisningsmetoder, prosjekter og lignende.

11. Rådgivningstjenesten i ungdomsskolen.

12. Arbeidsmiljøet til elever, lærere og skolenes administrasjon.

13. Behovet for bedre disiplin i klasserommet og økt respekt mellom lærer og elev.

14. Lage et prosjekt for mer praktisk undervisning på ungdomstrinnet for å motvirke skoletretthet.

15. Utvikle Ungdommens Bystyre Moss slik at det blir en del av Mosseskolens undervisning om demokratiutvikling i lokalsamfunnet, og om UBM bør sitte som observatør i SOK.

16. Sommerskole.


- Vi er også veldig opptatt av at lærere, skoleledere og foreldre skal oppfatte oss som skolepartiet, og min erfaring er at de som driver med skole liker å bli utfordret og satset på, selv om de kan være uenige med oss i enkeltsaker, avslutter Nord.


Les hele saken i Moss Avis her.