Av Solveig Horne (barne- likestillings- og inkluderingsminister), Bernt Høie (helse- og omsorgsminister), Anders Anundsen (justis- og beredskapsminister), og Torbjørn Røe Isaksen (kunnskapsminister), publisert i Aftenposten

I dag markerer vi at FNs barnekonvensjoner 25 år. Barns rettigheter har fått ensterkere stilling, men vi kan ikke lene osstilbake og tro at jobben er gjort. Omfangetav overgrep og omsorgssvikt motbarn viser at vi har en lang vei igjen for åoppfylle barns rett til beskyttelse. Regjeringenlegger i dag frem en ny tiltaksplanmed 43 tiltak for å bekjempe voldog seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

Et betydelig samfunnsproblem

Det siste året har vi møtt mange som jobbermed barn. Mange av dem forteller atdet er vanskelig å snakke om vold motbarn. Derfor jobber Regjeringen systematiskmed å samarbeide på tvers av etater,med kunnskapsheving, og med å fåopp motet til å se og snakke med barna.

Vold og seksuelle overgrep er et betydeligsamfunnsproblem og et folkehelseproblem.Ett barn som blir utsatt for vold er ettfor mye.

Når barn utsettes for vold, viser detat samfunnet svikter på helt sentraleområder. Særlig ille er det i de tilfelleneder samfunnet kunne ha reagert, menlikevel ikke gjorde det. Det kan skyldesusikkerhet og manglende kunnskap hosmyndighetene, eller forestillingen om atvi må være 100 prosent sikre før vi melderbekymring videre. Det er et tungtansvar vi påtar oss ved å melde ifra, mendet er et langt tyngre ansvar dersom enlar det være. Sakene viser at alle som møterbarn i sitt daglige arbeid, må se, høreog handle på barnas vegne.

Mer til voldsutsatte familier

Så hva gjør vi?Når familier og barn trenger støtte måvi inn med hjelp raskt. Trygge foreldregir trygge barn, derfor er foreldreveiledningviktig. Regjeringen styrker blantannet familievernet i 2015 med 15 millionerkroner for å forebygge og styrketilbudet til voldsutsatte familier og familiermed høyt konfliktnivå. Dette kommeri tillegg til videreføring av satsingeri statsbudsjettet for 2014.

En ekspertgruppe vil nå få i oppdragå analysere et utvalg saker der barn ogungdom har vært utsatt for vold og seksuelleovergrep. Hensikten er å avdekkesvikt og utfordringer i det offentlige tjenesteapparatetshåndtering av sakene.

Mer målrettet

Vi styrker kommuneansattes kompetansei å snakke med barn om vold og seksuelleovergrep.Det skal foretas en kartlegging av barneverntiltaksom tilbys til familier medminoritetsbakgrunn. Hensikten er å fåen bedre forståelse av hvilke tiltak somvirker, slik at tiltaksbruken kan målrettespå en best mulig måte.

Vold og overgrep er skadelig for de utsattespsykiske helse. Derfor vil Regjeringenstyrke tilbudet innenfor psykiskhelse, særlig i kommunene. Neste årbevilges 100 millioner kroner ekstra tilkommunalt arbeid med psykisk helse.Regjeringen sørger også for at det skalbli bedre tilgang på psykologer i kommunene.

Styrker helsestasjonene

Helsemyndighetene skal sørge for atbarn og unges erfaringer brukes i utformingenav tilbudet til barn som haropplevd vold eller seksuelle overgrep.Regjeringen styrker helsestasjons- ogskolehelsetjeneste med 200 millioner i2015. Alle gravide skal spørres om de harvært utsatt for vold under svangerskapet.

Fastlegenes kompetanse om vold inære relasjoner skal styrkes ved at detutvikles og tilbys et e-læringskurs.Kompetanse om vold og overgrepskal inngå i spesialistutdanningen forallmennleger, og det vurderes obligatoriskekurs for allmennleger og barneleger.

Regjeringen vil styrke det sosialpediatrisketilbudet til barn som har værtutsatt for vold og overgrep. Vi skal sørgefor at kunnskap om vold og seksuelleovergrep inngår i helse- og sosialfagutdanningene,og barnehage- og grunnskolelærerutdanningene.

Tilbudet ometter- og videreutdanning om vold ogseksuelle overgrep skal kartlegges. Formåleter å øke tilgjengeligheten, studenttilfangetog eventuelt bedre det fagligeinnholdet.

Skjerper saksbehandlingen

Justis- og beredskapsdepartementet arbeidermed endringer i straffeprosessloven– avhør av særlig sårbare personer istraffesaker og en ny forskrift om sammeemne. Lovendringene og ny forskriftskal tre i kraft i løpet av 2015. Politidirektoratetskal sikre at dommeravhør gjennomføresinnen lovpålagt frist. Som etførste delmål skal gjennomsnittlig saksbehandlingstidikke overstige 40 dagerinnen utgangen av 2014. Hjelpeapparatetsog politiets tilnærminger til samtalermed barn med utgangspunkt i barnetsbeste skal gjennomgås.

Barn skal ha trygge og gode liv. Allebarn og unge skal ha mulighet til å blisett, delta og utvikle seg i sitt oppvekstmiljø.For å lykkes, må det forebyggendearbeidet få en større plass. Privat ogfrivillig sektor må trekkes med i arbeidet.

God forebygging krever at vi somsamfunn er villige til å investere, selv omvi ikke ser direkte gevinst på kort sikt.Gjennom treffsikre forebyggende tiltakvil vi kunne forhindre menneskelig lidelseog spare samfunnet for store kostnader.

Regjeringen vil derfor prioritere detforebyggende arbeidet fremover.Åbekjempe vold og seksuelle overgrepmot barn og ungdom, er Norges viktigstebidrag for å oppfylle barnekonvensjonensforpliktelser. Tiltaksplanen «Engod barndom varer livet ut» skal gjøreat vi har mer mot, ser mer, hører mer oghandler mer.