Høyre vil arbeide for levende byer som bidrar til å skape muligheter for sine innbyggere. Byer er attraktive steder å bo og arbeide og en stadig større del av verdens og Norges innbyggere bor i byer. Derfor er byene et viktig virkemiddel, for å møte noen av vår tids største utfordringer som befolkningsvekst, boligbygging, næringslivsutvikling og grønn vekst. Fremtidens byer og byregioner må gjøres i stand til å håndtere disse utfordringene på en god måte.

Høyres utgangspunkt er en politikk som setter enkeltmennesket i stand til å skape en god fremtid, for seg selv og menneskene rundt seg. Vi tror den beste måten å gjøre dette på er gjennom en god skole og utdanning, og en politikk for trygge arbeidsplasser. Alt henger sammen og bidrar til et godt samfunn å bo i.

Byene er drivkraft i regional utvikling

Høyre ser på alle byer som drivkraft for vekst i sin region. Landet bygges gjennom levende lokalsamfunn. Men byene er avgjørende for utviklingen i de ulike landsdelene. Flere arbeidsplasser og godt kollektivtilbud i en by skaper befolkningsvekst, skoler, boliger, arbeidsplasser og barnehager i nabodistriktene.

Prinsippet om generalistkommunen er Høyres utgangspunkt. Samtidig er Høyre åpne for at de største byene kan få nye oppgaver, for å benytte seg bedre av mulighetene som befolkningsveksten gir – men også for å møte utfordringene. Kommunereform og sterkere kommuner vil medføre økt lokal handlefrihet.

Høyre vil:

• Flytte ansvaret for videregående skole og kollektivtransport til de byer og større kommuner som har størrelse og kompetanse til å ta over slike oppgaver.

• Flytte virkemidler for reiseliv til byer og større kommuner.

• Flytte ansvaret for barnevern, familievern og barnehus til byer og større kommuner.

• Flytte ansvaret for kulturmidler til byer og større kommuner.

• Stimulere til nærings- og sentrumsutvikling gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Byer er viktige for innovasjon om omstilling

Befolkningstetthet og tilgang på et bredere spekter av arbeidsplasser, gjør byene til attraktive steder å bo. Sterke byregioner med et bredt arbeidsmarked i vil kunne bidra til en balansert vekst i landet.

For å skape en balansert økonomisk vekst og byutvikling, kreves det gode skole- og utdanningstilbud, både i grunnskole og videregående opplæring, samt gode fagskoler, høgskoler og universiteter. Personer som utdanner seg i en region, har større sannsynlighet, for å bli værende i denne regionen. Gode utdanningstilbud og samarbeid med lokalt næringsliv er derfor et viktig bidrag, for å sikre vekst i alle regioner.

Høyre vil:

• Flytte virkemidler for innovasjons, nærings – og samfunnsutviklingsarbeid til byer og større kommuner, samt tilbakeføre selskapsskatten, for å styrke dette arbeidet.

• Etablere servicesentre for utenlandske arbeidstakere i flere storbyer.

• Bidra til balansert regional vekst gjennom å legge til rette for at byregionene i Norge kan håndtere befolkningsveksten på en offensiv og bærekraftig måte.

• Bidra til å skape solide arbeidsmarkeder i regionene ved å flytte statlige arbeidsplasser til byregioner i alle landsdeler.

• Styrke samarbeidet mellom videregående skoler, universiteter og høgskoler og det lokale arbeidslivet. Finansieringen av universitets- og høyskolesektoren må gi insentiver for denne typen samarbeid.

• Sikre at det næringsrettede virkemiddelapparatet tilbyr gode tjenester som støtter opp under innovasjon også i byregionene.

Befolkningsveksten krever et krafttak i boligbyggingen

Stadig flere ønsker å bo i by, derfor må byene være et godt sted å bo og arbeide for personer i ulike faser i livet. Byens bygningsmasse skal være mangfoldig og kvalitativt gode byrom er viktig, for å gjøre byen attraktiv og skape sosiale møteplasser.

De neste 30 årene må vi bygge mer enn de siste 100. Det betyr at forenklinger i regelverk og mer lokalt selvstyre må sørge for økt byggetakt og lavere byggekostnader.

Høyre vil:

• Sørge for arealplanlegging, infrastruktur og kollektivbygging ut i fra naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, for bedre å kunne samordne planleggingstiltak enn dagens kommune- og fylkesgrenser tillater.

• Stille krav til at det bygges tettere langs stamveier og rundt store kollektivknutepunkter.

• Gi kommunene mer innflytelse i plan- og arealspørsmål. Statlige innsigelser skal samordnes via fylkesmannen. Forenkle plandelen av Plan- og bygningsloven slik at byene kan planlegge for vekst.

• Gi mer makt til byer og større kommuner i saker som omhandler strandsonen.

• Stimulere til økt boligbygging i byene gjennom at det innføres lokale normer med andre krav til blant annet uteareal og parkering.

• Legge til rette for at private kan bygge student- og sosialboliger.

Byene skal skape sosial mobilitet og muligheter for alle

Byene har mye som skal til, for å være gode steder å vokse opp i og leve gode liv. Byene har sosiale utfordringer, men de har også en betydelig evne til å møte utfordringene. Skole og arbeid er vår viktigste arena, for sosial mobilitet. Samtidig vet vi at for mange faller ut av skolen, og at for mange kvinner med minoritetsbakgrunn er utenfor arbeidslivet.

Et godt samspill mellom byer og større kommuner og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst. Åforebygge og forhindre kriminalitet og negativ adferd gir langt bedre effekt enn å reparere skadene forårsaket av kriminell adferd.

Høyre vil:

• Innføre gratis kjernetid i barnehage og SFO for alle som har husholdningsinntekt under 4,5 G mot individuelt tilpassede aktivitetskrav til foreldrene.

• Legge til rette for større satsing på forebyggende arbeid på tvers av skole, barnevern og politi etter SALTO-modellen i Oslo.

• Innføre prosjekter i alle byer med «fra leie til eie», etter modell fra Drammen.

• Forsterke og fornye områdesatsingene.

• Utvikle en ny introduksjonsordning med større vekt på samarbeidet mellom NAV, kommune og næringsliv og utvide gruppen som har rett til å delta i denne.

• Samordne og forbedre byer og større kommuners mulighet til å se alle sosiale tiltak under ett, ved å flytte ansvaret for arbeidsformidlingen til byer og større kommuner.

Byer er en del av løsningen for å få til grønn vekst

Urbanisering er en del av løsningen på klimaproblemene. Økt befolkningstetthet og nærhet til servicetilbud og arbeidsplasser reduserer behovene for areal og transport. Det er enklere for innbyggerne å la bilen stå og heller reise kollektiv, sykle eller gå.

Det skal være enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Derfor må også staten gjøre det enkelt, for byer og større kommuner å tilrettelegge for det grønne skiftet.

Høyre vil:

• Få på plass bymiljøavtalene mellom staten og byer og større kommuner.

• At alle byer som skal være en del av bymiljøavtalene må ha konkrete mål for utslippskutt.

• At alle byer som skal delta i bymiljøavtaler må vise til arealplanlegging for fortetting.

• At innfartsparkering skal etableres ved knutepunkter utenfor og i utkanten av byområder som en del av bymiljøavtalene.

• At byer og større kommuner skal kunne gi miljø- og tidsdifferensierte rabatter i eksisterende bommer.

• Justere belønningsordningen for kollektivtransport slik at faktiske resultater belønnes.

• Stimulere bysykkelordninger og kombinasjoner mellom bysykkel, tog og buss.

• Gi mulighet til å stille miljøkrav til den lokale taxinæringen.

• Bruke Enova som en bidragsyter til bygging av energistasjoner for å få på plass infrastruktur for grønn mobilitet.

• At staten støtter opp om grønn innovasjon og bidrar til utrulling av ny teknologi gjennom egne innkjøp.

• Gi anledning til å relokalisere skip som forurenser luften på dager med høy luftforurensing, der dette er mulig.

Trygge bymiljøer

Kriminaliteten er blitt mer organisert, kompleks og grenseløs. Det gjelder for eksempel utfordringer med økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, cyberkriminalitet og den nye sikkerhetssituasjonen. Dette krever mer av politiets håndtering og kommunens forebygging enn tidligere.

For å forebygge, avdekke og etterforske slik kriminalitet er det viktig at vi gir politiet de nødvendige forutsetninger til å håndtere de særskilte kriminalitet- og beredskapsutfordringene som de enkelte kommunene har.

Høyre vil:

• Styrke politiets lokale tilstedeværelse og fagmiljøer gjennom nærpolitireformen.

• Politiets beredskap må dimensjoneres til responstid og responskvalitet.

• Sikre politiet nødvendig finansiering for å møte den nye trusselsituasjonen, og de særskilte kriminalitetsutfordringene i storbyene.

• Sikre bedre koordinering mellom politiet, brann- og redningstjenesten, helsetjenesten og militæret ved større hendelser og katastrofer.

• Ha et tett samarbeid mellom kommuner og politiet særlig innenfor forebygging gjennom forpliktende SLT-samarbeid, politirådsarbeid, og en fast politikontakt i alle kommuner.

• Forsterke innsatsen mot narkotikakjøp.