Arbeiderpartiet i Sarpsborg og Fredrikstad vil ha samtaler med sine omkringliggende kommuner, men ikke med hverandre. Tiden er ikke moden, hevdes det fra byenes arbeiderpartiordførere. Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, stiller spørsmålet hva en kan gjøre bedre enn to? ”Fredriksborg” kan bli en realitet når ”umodne” arbeiderpartipolitikere blir skiftet ut med mer modne politikere som har visjoner og styringskraft for utvikling av nedre Glomma i takt med tiden.

Høyre vil gjennomføre samtaler mellom kommunene for å gå gjennom mulige fordeler og ulemper med en felles og større kommune. Svein Roald Hansen nevner i sitt innlegg i FB 8. April at det er en felles areal- og transportplan i nedre Glomma som regulerer dette området. Like fullt la Sarpsborg inn en innsigelse på Fredrikstads arealplan vedr. mulig utbygging av områder i Borge. Like fullt fremmet Fredrikstad Kommune innsigelse på Sarpsborgs arealplan for utbygging i Grålumområdet. Denne delen er enda ikke løst da saken vil bli avgjort av departementet. Dette viser at denne type felles planer ikke har samme effekt som om det hadde vært en felles kommune. Masse tid og ressurser er gått til spille.

Regjeringen foreslår samarbeidsområder. Det hindrer ikke at kommunene selv også vil kunne finne sine måter å løse områder på i et fellesskap. Fokuset må være innbyggerne, ikke kommunene. Kommunene er det administrative verktøyet innbyggerne har for å få den service og tjenester som de betaler for. Hadde Arbeiderpartiet i begge byer satt seg ved samme bord for i det minste å samtale om felles utfordringer og hvor de kunne bli enige, kunne det skje at det to gjør helt likt i dag, likevel kan gjøres av en i morgen. Det hadde gitt innbyggerne langs Glomma bedre løsninger.

Det er nok ikke trykkfeil når Svein Roald Hansen skriver om ”hyggebygging i strandsonen” og at kommunene trenger fylkesmannen som vakthund. Dette som et uttrykk for at Høyre vil gi kommunene større frihet til selv å velge og ta ansvar for sine beslutninger. Fylkesmannens rolle som Stortingets og regjeringens forlengede arm vil nok bestå. Detaljstyring og overstyring av politisk fattede vedtak etter lov og bestemmelser bør kommunene selv passe på gjennom sitt demokratisk styrte system. Subjektive vurderinger basert på skjønn og som har ingen samfunnsmessig betydning vil kommunene selv ordne opp i.

Høyre i begge byene beklager at Arbeiderpartiet ikke vil føre samtaler fra starten av i kommuneprosessen. Dermed utelates begge byene fra i det minste å få diskutert hva som kunne være til fordel og hva som kunne være til ulempe i forhold til i dag. En stor kommune med en ny organisasjonsmodell for å ivareta demokrati og et høyt servicenivå overfor innbyggerne er dermed effektivt stoppet. Vi blir derfor utelukket fra å kunne påvirke prosessen fra starten av i en betydelig sak. Middelmådigheten er det Arbeiderpartiet er mest fornøyd med, ser det ut til.

Til slutt, hadde det vært en stor kommune ville det vært mye enklere med en felles plan for gang- og sykkelveier. Fylkeskommunen er ikke hinderet her.

Tor Prøitz

Fylkestingsrepresentant for Østfold Høyre