- Lokaldemokratiet svekkes systematisk under denne regjeringen, sa Bent Høie.

Blant eksemplene Høie trakk frem var ny planlov og endringer i inntektssystemet. Kleppa skjøv ansvaret for svekkelsen over på regjeringskollegaene SV og Ap.

Kleppa mente at Senterpartiets viktigste bidra har vært å styrke kommuneøkonomien.

- Hvordan statsråden kan si det er uforståelig. Teknisk beregningsutvalg, som er et uavhengig utvalg, har nylig dokumentert at denne veksten er så liten at situasjonen for kommunene i praksis er den samme som under Høyre/sentrum-regjeringen, sa Høie videre.

Svekket lokaldemokrati
Bent Høie viste til flere viktige eksempler på hvordan lokaldemokratiet er svekket med Senterpartiet i kommunaldepartement.

- Bestemmelsene i plan og bygningsloven innebærer en innstramning ved at regionale planer bindende, kjøpesentre kan ikke overstige 3000 m2, det er innført byggeforbud i 100-meters belte og som gjør utbygging umulig i størstedelen av landet.

- I tillegg har regjeringen lagt frem en ny markalov uten at berørte kommuner ble involvert og kommunens rett til å disponere egne inntekter er redusert blant annet ved selskapsskatten er fjernet.

Kleppa kunne ikke gi noe svar på hvordan vedtakene skal ha bidratt til økt lokaldemokrati.

Kompensasjon for sviktende skatteinngang
Bent Høie stilte i dagens spørretime også spørsmål til kommunalministeren om skattesvikten som flere kommuner nå opplever.

- Vil den økonomiske situasjonen vil bli dekket inn for den enkelte kommune eller om den dekkes inn på "makronivå", som vil si at svikten dekkes men at det ikke nødvendigvis tilfaller de som har opplevd svikten, spurte Bent Høie.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa bekreftet at det er flere måter å kompensere skattesvikten på, men ville ikke avsløre hvilke beregningsmåtene Regjeringen vil legge til grunn når de legger frem krisepakken 26. januar.

Høyre frykter at kompensasjonen ikke tilfaller de kommunene som faktisk har opplevd svikten, men at pengene smøres tynt utover ved at innbyggertilskuddet, som hver kommune mottar, økes.

- Det innebærer i så fall at de folkerike kommunene som tapte store summer på Regjeringens omlegging av inntektssystemet, vil tape enda mer. Høyre mener det må være de kommuner som taper på skattesvikten også må være de som får kompensert tapet, sier Høyres kommunalpolitiske talsperson, Bent Høie.