Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité avga tirsdag 11. juni arbeidet med NTP. Dette vil få stor betydning for prioriteringer innenfor samferdselsområdet de nest 10 årene. I forbindelse med dette arbeidet er Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre enige om i underkant av 30 forslag, eller mer enn dobbelt så mange som de var for fire år siden, da forrige NTP ble behandlet.

En gjennomføring av alle punktene vil innebære viktige endringer og moderniseringsgrep når det gjelder åpning for mer konkurranse, organisering og effektivisering innenfor veg-, jernbane-, fly og sjøtransportsektoren.

De fire partiene er ikke enige om nivået på bevilgninger og finansieringsmåter, men understreker at dagens regjering – som nå har hatt åtte år på seg – ikke har benyttet muligheten den har hatt til å modernisere og effektivisere samferdselssektoren.


- Det er veldig bra at vi nå er enige om opp mot 30 forslag, og at vi skal etablere statlige selskaper på vei og jernbane, sammen med flere andre strukturelle grep innenfor samferdselssektoren. Det er ikke tvil om at vi fortsatt står langt unna hverandre både når det gjelder bompenger og de økonomiske rammene på samferdselsområdet, sier Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

- For Høyre er det av stor betydning å vise at de fire opposisjonspartiene er enige i viktige samferdselsspørsmål, sier partiets samferdselspolitiske talsmann, Trond Helleland. At vi nå er kommet frem til enighet om disse punktene i behandlingen av NTP, danner et solid grunnlag for samferdselspolitikken en eventuell ny regjering vil føre etter valget.

Leder i Stortingets transportkomité, Knut Arild Hareide (KrF), sier dette viser at med en ny regjering vil vei og bane bygges raskere og bedre.

- Det vil bli en fornyelse av norsk samferdsel. Kollektivløsninger i og rundt de store byene vil bli bedre, og E39 fra Kristiansand til Trondheim vil bli bygget helhetlig og mer sammenhengende enn det de rødgrønne foreslår, sier Hareide.

- Venstre er glade for at partiene er enige om en forpliktende og betydelig høyere statlig finansiering av de store kollektivprosjektene, slik at vi etter valget vil få en regjering som opptrer som en samarbeidspartner, og ikke motstander, når vi skal bygge ut kollektivtrafikken i de store byene videre de kommende årene, sier Borghild Tenden, samferdselspolitisk talskvinne for Venstre.

Listen med viktigste forslagene partiene er enige om er:
(komplett liste med alle forslagene blir publisert i sakens innstiling på www.stortinget.no)

1. Omdanne Statens Vegvesen til et statlig selskap.
2. Omdanne Jernbaneverket til et statlig selskap.
3. Det skal legges til rette for at en større andel av avkastningen fra statens pensjonsfond utland («Oljefondet») skal tas i bruk som investeringer i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur.
4. Målrettet sikring av ulykkespunkter og -strekninger på vei, hvor det er kartlagt høy ulykkesrisiko.
5. Raskest mulig implementere hovedanbefalingene fra Hagen-utvalget om samfunnsøkonomiske analyser (NOU 2012:16)
6. En egen nasjonal motorveiplan
7. Konkurranse om persontransport med tog, og gradvis avvikling av NSBs monopol gjennom å åpne for kjøp av persontransporttjenester fra andre aktører.
8. Iverksetting av tiltak som styrker konkurransen i markedet for godstransport med jernbane, slik at det blir mer attraktivt å frakte gods på skinner.
9. Endrede konsesjonsvilkår for Moss Lufthavn, Rygge slik at tak på antall flybevegelser fjernes og åpningstid settes til kl. 06.00–24.00.
10. Utredning av modell for statlig låneordning for samferdselsformål.