- I de små og mellomstore bedriftene er det mange gründere og aktive eiere – mennesker med et ønske om å være en positiv kraft i sine lokalsamfunn. Høyre vil legge til rette for at disse menneskene gis frihet til å skape verdier. De skal møtes med tillit – ikke med byråkrati og kontroll, sier Sanner.

- Små- og mellomstore bedrifter skaper jobber, velferd og sikrer bosetting i store og små lokalsamfunn. Disse bedriftene er mer enn bare en arbeidsplass - ofte er de et samlepunkt for mange mennesker. Derfor er det viktig at vi sørge for gode rammebetingelser for små- og mellomstore bedrifter, sier Jan Tore Sanner.

- Dagens rammevilkår gir ikke tilstrekkelig konkurransekraft for små- og mellomstore bedrifter. Ved å fremme dette forslaget i Stortinget, ønsker vi å legge til rette for en ny giv for små- og mellomstore bedrifter i Norge, sier Sanner.

Bedre rammevilkår for små- og mellomstore bedrifter er nødvendig, og må gjennomføres innenfor mange ulike saksområder. Her er en oversikt over de mest sentrale forslagene fra Høyre:

Skatt og forenkling

 • Trappe ned formueskatten. Haster med å fjerne skatten på arbeidende kapital for å trygge arbeidsplasser.
 • Fjerne arveavgiften for å lette generasjonsskifter.
 • Betydelig forenkling av skjemaveldet for små- og mellomstore bedrifter
 • Stimulere til medeierskap hos ansatte ved å heve fribeløpet for å kjøpe aksjer i egen bedrift.
 • Innføre investeringsfond for enkeltpersonsforetak.
 • Gjennomgang av ordningen med omsorgspenger ved syke barn for selvstendig næringsdrivende og sørge for at urimelig forskjellsbehandling fra arbeidstagere fjernes.

Kunnskap

 • Løft for yrkesfagene
 • Mer yrkesrettet teori
 • ”Flere veier til målet”
 • Øke lærlingtilskuddet
 • Styrke ”Bedriftsintern opplæring”, slik at mindre omstillinger også kan tildeles støtte. Bedrer omstillingsevne til bedrift og ansatte.
 • Legge til rette for økt bruk av lektor II og professor II-stillinger
 • Mer samarbeid mellom skole og næringsliv, blant annet gjennom en styrket satsing på Ungt Entreprenørskap

Innovasjon

 • Forenkle søknadsprosessen i Innovasjon Norge og Skattefunn-ordningen.
 • Utrede opprettelsen av en innovasjonsbørs, et lav-terskel kapitalmarked som styrker privat sparing samtidig som den letter tilgangen på kapital for små bedrifter.
 • Øke tilgangen på såkornkapital.
 • Styrke forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).
 • Sette flere forskningsmidler ut på anbud, slik at kommersielle forskningsmiljøer kan bidra i større grad.

Offentlige innkjøp

 • Innføring av fritt brukervalg for å skape rom for vekst i små- og mellomstore tjenesteytende bedrifter.
 • Lage en guide for offentlig-privat innovasjonssamarbeid.
 • Nøytral merverdiavgift for å sikre for likebehandling av private og offentlige tilbydere.

Lokal verdiskaping

 • Mindre makt til fylkesmann, mer makt til lokalt folkevalgte. Styrke lokalt selvstyre i arealsaker.
 • Kommunene må få beholde en del av selskapsskatten. næringsutvikling.
 • En økt satsting på infrastruktur og bruk av OPS.

- For å legge bedre til rette for forskning og utvikling i små- og mellomstore bedrifter, må vi utvikle et bedre støtteapparat for innovasjon. Dette må skje både gjennom offentlig støtte, og ved at staten spiller på lag med privat sektor, sier Sanner.

- Tjenestesektoren er mangfoldig, arbeidsintensiv og innovativ. Innenfor helse og omsorg vil det være økende behov for tjenester og et stort rom for små- og mellomstore private aktører – i tillegg til det offentlige og frivillige aktører. Høyres politikk på helseområdet kan gi et løft for små- og mellomstore bedrifter. De som tar steget fra å jobbe ved et kommunalt sykehjem til å starte for seg selv skal møtes med et klapp på skulderen – ikke en moralsk pekefinger, sier Sanner.

Fakta om små- og mellomstore bedrifter

Norsk næringsliv består av rundt 489 000 bedrifter. Begrepet små- og mellomstore bedrifter (SMB) blir ofte brukt om foretak med under 100 ansatte. Forskningsrådet bruker denne grensen for SMB i sin årsrapport. NHO avgrenser også SMB til under 100 ansatte. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør hele 99,5 prosent av norsk næringsliv, og står for over halvparten av omsetningen og sysselsettingen. 40% av norske bedrifter har mellom 1 og 100 ansatte.