Regjeringen la i dag frem sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret for perioden 2013–2017. Proposisjonen inneholder blant annet fram forslag om anskaffelse av kampfly, valg av kampflybase, samt endringer i Hæren og Heimevernet.

- Det er helt avgjørende at man nå fatter de beslutningene som er nødvendig for å sikre en reell balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og ressurser. Denne langtidsplanen er svært viktig, ikke minst på grunn av de store investeringene i nye kampfly, som vil ha store konsekvenser for Forsvaret fremover, sier Ine Eriksen Søreide, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Får store konsekvenser

Høyre ser frem til å behandle forslaget til langtidsplan grundig i Stortinget. Det er helheten i planen som vil avgjøre hvorvidt det vil være mulig å komme til noen enighet om et forlik med regjeringen. For Høyre teller fagmilitære og operative hensyn, sammen med langsiktig økonomisk bærekraft i strukturen, tyngst i denne vurderingen. Det vil bli en sentral oppgave for Stortinget, og Høyre, å sørge for at regjeringens forslag er tilstrekkelig kvalitetssikret og gjennomarbeidet.

- Det blir fra mange hold reist spørsmål om underlaget for langtidsplanen er godt nok – dette er noe vi fra Høyres side vil følge opp aktivt. Det foreslås endringer som vil ha store konsekvenser for Forsvarets ansatte og for flere lokalsamfunn i Norge. Det er et særlig ansvar for Stortinget å se kritisk på bakgrunnen for disse, avslutter Eriksen Søreide.