Tags

DLD

Det er ventet mye engasjement rundt høringen, så svarfristen er satt til 27. august for å sikre at alle skal få tid til å behandle den. Dokumentet vil være tilgjengelig på både Høyres åpne nettsider og på HIT. Her vil vi også legge ut en omfattende lenkeliste - som også vil kunne oppdateres med supplerende informasjon der det skulle bli aktuelt.

Temaet engasjerer mange. Dermed kan denne høringen være et godt grunnlag for å arrangere medlemsmøter/høringsmøter – eller på andre måter involvere medlemmer og Høyre-sympatisører i partiets arbeid. Har en foreningen ikke mulighet for å gjennomføre et eget arrangement, kan det være nyttig å samarbeide med andre foreninger

Høringssvaret sendes som vanlig til politikk@hoyre.no. Oppsummering av høringen vil som vanlig blir lagt frem for arbeidsutvalget og sentralstyret og publisert på HiT, samt sendt til alle som har gitt høringssvar.

For øvrig legges det opp til debatt også om Datalagringsdirektivet på Landsmøtet.

Ønsker du å se tidligere høringer, høringssvar eller få tips til gjennomføring av partihøringer - gå inn på høringssiden på HiT.

Liste over nyttige lenker

Under finner du lenker til en rekke steder som har faktainformasjon om DLD, regjeringens høringsdokument og innkomne svar, offisielle vurderinger knyttet til DLD/personvern, samt en del blogger som har gått grundig inn i problemstillingen. Listen under vil kunne bli oppdatert der det er aktuelt.

Direktivteksten

Regjeringens høringsnotat med ekspertutredninger.

Alle høringsuttalelser fra regjeringens høringsrunde.

EF-domstolens avgjørelse om direktivets indre markeds-relevans.

Juridisk betenkning om reservasjonsretten i EØS og datalagringsdirektivet, utført på oppdrag for IKT-Norge.

NOU 2009:1 Individ og integritet - Personvern i det digitale samfunnet (Personvernkommisjonens rapport).

NOU 2009:15 Skjult informasjon - åpen kontroll. Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.

Stopp datalagringsdirektivet!

Minervas artikler om datalagringsdirektivet.

Blogger:

Knut Johannessen/VoxPopuli

Arve Kambe

Heidi Nordby Lunde/Vampus

Hans Kristian Amundsen

Merethe Ranum

Jon Wessel-Aas

George Gooding

Martin Bekkelund