Minst 650 000 mennesker i arbeidsfør alder står i dag utenfor arbeidslivet og er på helserelaterte ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Andel unge uføre mellom 18 – 29 stiger raskt, og er nær doblet under de siste stortingsperiodene. Forskning beskriver det som en ond sirkel, fra skolen som svikter og helsekøer via passiviserende velferdsordninger til utenforskapet. Sammenlignet med andre land, som graden til høyre viser, har Norge høyest utbetalinger på denne type ordninger.

Samfunnet utvikler seg. Det må også politikken gjøre.Høyre har derfor nedsatt et utvalg som skal utarbeide politikk for å gi mennesker som har falt utenfor arbeidslivet en ny sjanse. Utvalget skal ledes av Stefan Heggelund, stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen, og resten av utvalget består av medlemmer av Høyre som representerer et bredt spekter av erfaringer og perspektiver, fra hele landet.

Mandat

«I forkant av programarbeidet i 2017 skal utvalget levere innspill til politiske løsninger for å bekjempe og forhindre utenforskap. Utvalget skal vurdere endringer i stønadsinnretninger og andre forhold som påvirker arbeidsmarkedet. Det skal legges opp til meningsbryting både internt i partiet og eksternt. Utvalget skal søke innspill fra partene i arbeidslivet, fagmiljøer og interesseorganisasjoner.»

Utvalgsmedlemmer

  • Leder: Stefan Heggelund
  • Nestleder: Sveinung Stensland
  • Heidi Nordby Lunde
  • Norunn Tveiten Benestad
  • Heidi Fuglesang
  • Nils August Andresen
  • Ingrid Stange
  • Rune Øygarden
  • Arne Hæhre
  • Thor Kleppen Sættem

Har du innspill til utvalgets arbeid, ta kontakt med en av utvalgets politiske rådgivere.

Sondre Rasch:sondre.rasch@stortinget.no

Fredrik Tronhuus: Fredrik.Tronhuus@stortinget.no