Høyres barnepolitiske talskvinne for Høyre på Stortinget er glad for tiltaksplanen for vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom som Barneminister Solveig Horne lanserer i dag.

- Barns rettigheter har fått en sterkere stilling siden FN-konvensjonen ble vedtatt. Allikevel kan vi lese i de siste dagers avisoppslag at barn blir utsatt for grove overgrep, samtidig som flere voksne har mistanker, men få tar ansvaret ved å si ifra. En av tre voksne har vært utsatt for vold fra foreldrene under sin oppvekst. Dette tallet er høyere for psykologisk vold fra foreldre. En av ti jenter har opplevd seksuell kontakt med en eldre person før fylte 13 år. Dette viser at jobben ikke er gjort. Vi har en lang vei å gå, for å oppfylle barns rett til beskyttelse, fortsetter Tønder.

Hun trekker samtidig frem Regjeringens handlekraft i denne saken. Fire ulike departementer har gått sammen om arbeidet og leverer et grundig og gjennomarbeidet resultat. Det er trist at det er behov for en slik tiltaksplan, men jeg er stolt over resultatet. Det foreligger tiltak for å utvide barnevernets handlingsrom, tiltak for å styrke familievernet, øke avdekkingskompetansen til helsepersonell, øke politiets kapasitet til arbeid mot trusler og hets på internett, og en rekke andre.

- Barns rettigheter er vårt ansvar. Alle må jobbe sammen for å avdekke vold, også privatpersoner. Det å arbeide for å sikre barns trygghet er å bygge sten for sten. Det må jobbes tverrfaglig og over departements og kommunegrenser. Regjeringens handlingsplan legger vekt på dette og er en verdig markering av at FNs barnekonvensjon sitt jubileum.