Les hele talen her.

Høyres leder fortsatte talen med å understreke hvor viktig det er å bygge landet for fremtiden. Fremtidens arbeidsplasser bygger på kunnskap og kompetanse, og derfor skal Høyre føre en politikk som fremmer innovasjon.

- Vi må redusere den særnorske formuesskatten, og vi må satse mer på næringsrettet forskning for å fremme verdiskapning og nyskapning. Dette vil skape trygge arbeidsplasser, sa Solberg.

Høyre har en visjon om et samfunn med muligheter for alle. Det innebærer at alle, uavhengig av foreldrenes inntekt, familiens religion eller hudfarge, skal ha like muligheter til å lykkes.

- Nøkkelen til å realisere et samfunn med muligheter for alle ligger i kunnskapsskolen. Og det viktigste i kunnskapsskolen er gode lærere. Derfor skal vi doble antallet lærere som får etter- og videreutdanning, sa Høyre-lederen.

Alle vil i løpet av livet få behov for hjelp fra helsevesenet. Da er trygg og rask behandling helt avgjørende.

- I dag står mennesker i helsekø mens det er ledig kapasitet hos private. Høyre vil at folk skal kunne bruke ledig kapasitet hos private for det offentliges regning slik at helsekøene går ned, slo Erna Solberg fast.

For å skape et samfunn som er best mulig rustet for fremtiden vil Høyre-lederen satse på vei og kollektiv. Hun understreket at bedre samferdsel er noe både næringslivet og folk som pendler til og fra jobb er helt avhengig av.

- Vi kan ikke lenger bygge veiene klattevis og delt. Høyre ønsker mer offentlig-privat samarbeid for å bygge vei og kollekitv raskere og mer effektivt, sa Høyre-lederen.

Erna Solberg avsluttet talen til stående applaus. Skape trygge arbeidsplasser, kunnskap i skolen, kvalitet og trygghet i helsevesenet og raskere utbygging av vei og kollektiv blir altså hovedsakene for Høyre i 2013.