Vi må bruke gode tider klokt

Norsk økonomi er i en historisk god situasjon, med høy oljepris og høy aktivitet i petroleumsnæringen. Samtidig sliter tradisjonell industri, vi har for lite innovasjon og forskning nedprioriteres.

- Vi må prioritere de store pengene på de viktigste tiltakene. For å skape trygge jobber,må vi sørge for at Norge styrker konkurranseevnen, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

Høyre prioriterer samferdsel og vekstfremmende skattelettelser med 3,5 milliarder mer enn regjeringen.

Vi bygger Norge for fremtiden med styrking av kunnskap i skolen og høyere utdanning. En gode lærere er det viktigste for elevenes læring. Forskning fra Standford viser for eksempel at gode lærere kan sikre at skolen utjevner sosiale forskjeller, slik at elevenes resultater ikke avhenger av foreldrenes inntekt.

- Høyre gir derfor 500 millioner mer til etter- og videreutdanning av lærere. Dette vil gi om lag 4.300 lærere muligheten til kompetanseheving hvert år, mot kun 1.847 i dag, sier Erna Solberg.

I vårt alternative budsjett satser Høyre nesten 2,5 milliarder kr ekstra på kunnskap og forskning.

Velferd som virker

En god offentlig sektor er viktig for å sikre innbyggerne gode velferdstjenester. Derfor satser Høyre på velferd som virker.

Helsekøene har økt og kapasiteten i helsetjenesten er sprengt. I vårt alternative budsjett bruker Høyre 350 millioner på å redusere køene med 20 000 pasienter gjennom kjøp av behandling hos private.

- Vi ønsker å heve kvaliteten gjennom økt kompetanse hos de ansatte i helsetjenesten. Det handler i hovedsak om å gi flere ufaglærte muligheten til å ta fagbrev, og gjøre flere generalister til spesialister, sier Solberg

Den fallende sysselsettingsgraden blant funksjonshemmede og en sterk vekst blant unge uføre er urovekkende. For å snu trenden prioriterer Høyre 100 millioner til lønnstilskudd til bedrifter som ansatter personer som trenger ekstra tilrettelegging eller som har nedsatt arbeidsevne.. Høyre vil ha arbeidsplikt for unge sosialhjelpsmottagere, og foreslår et eget program for kommuner som satser på å få flere unge på sosialhjelp i arbeid. Høyre foreslår 100 millioner kr til denne ordningen, samt en prøveordning for å følge opp unge uføre med 50 millioner.

- Det skal lønne seg å jobbe, og vi må gjøre en særlig innsats for å få unge uføre inn i arbeidslivet. Arbeid skaper velferd både for den enkelte og for samfunnet, sier Sanner.

Høyres statsbudsjettsider kan du lese alt om Høyres alternative budsjett for 2013.

For å lese Høyres alternative statsbudsjett, klikk på forsiden over eller last ned PDF under.