Resolusjon 2 fra resolusjonskomiteen - vedtatt

Alle er avhengige av godt utbygd infrastruktur. De som pendler til jobb til fots, på sykkel, med buss, bane eller med bil kjenner dette på kroppen hver dag. Gode knutepunkter for de reisende der innfartsparkering, overgang mellom ulike kollektivtilbud, sykkel og gange trenger bedre insentiver for å utvikles på en god og fremtidsrettet måte. Nye teknologiske løsninger må tas i bruk for å oppnå dette.

Bedriftene som skal frakte varer innenlands og utenlands er avhengige av forutsigbarhet og fremkommelighet. Gode transportsystemer og effektiv og pålitelig kommunikasjon er avgjørende for vår konkurransekraft. Transportsektoren står for en stor andel av utslippene av klimagasser. For å nå målene i klimaforliket må myndighetene legge til rette for økt satsing på miljøvennlig reiseatferd. Det betyr en offensiv satsing på økt kollektivbruk, mer gods over på bane og sjø, mer miljøvennlige kjøretøy og drivstofftyper..

Planleggingstiden må reduseres

Samtidig er det behov for en sterkere satsing på bygging av vei og bane enn vi har sett tidligere år. Planlegging og utbygging av vei og bane har i mange år vært stykkevis og delt. Mangel på forutsigbarhet i bevilgninger og helhetstenking har gjort at vei og bane har blitt bygd ut i små parseller, med økte kostnader og tidsbruk som konsekvens. Det gjør at det tar lang tid fra planleggingen starter til prosjektene står ferdige. Enkelte prosjekter har gått ut på dato før de var ferdig planlagte. Høyres landsmøte vil endre denne praksisen gjennom å se lengre strekninger i sammenheng og sørge for at de blir utbygd med en forutsigbar finansiering. Prosjekter må planlegges mer helhetlig der investering, drift og vedlikehold blir sett i sammenheng. Staten må samordne og koordinere sine innsigelser og innspill til reguleringsplanene slik at ikke staten blir en bremsekloss i veiutbyggingen. Statlig reguleringsplan kan være et egnet virkemiddel, særlig i utbyggingen av lengre strekninger som omfatter flere kommuner og er av nasjonal betydning.

Høyre vil bygge hele landet

Vi bor i et langstrakt land der utfordringene er ulike. I storbyområdene forventes en fortsatt betydelig befolkningsvekst. En bærekraftig utbygging må innebære en betydelig satsing på sykkel, kollektiv og bane, i tillegg til veiutbygging. En styrking av bymiljøavtalene er et viktig bidrag for å løse lokale trafikale utfordringer knyttet til byområdene. De nasjonale mål om reduksjon i utslipp og økt antall kollektivreisende er det full enighet om, og det bør være større lokal frihet til å velge innfallsvinkel og tiltak for å oppnå dette målet.

I andre deler av landet er utfordringen å bygge ut gode stamveier som knytter sammen bo- og arbeidsmarkedene og reduserer reisetiden. De små og mellomstore byene i Norge er avgjørende for utviklingen av sterke regionsentre i hele landet og må også ivaretas i en helhetlig bypolitikk. En motorveistrategi er viktig for å bygge ut gode og trafikksikre veier mellom regionene og landsdelene.

Selskapsorganisering er et av flere verktøy for å nå denne målsetningen. Et utbyggingsselskap for vei må sikres tilstrekkelige virkemidler og finansiering til å kunne bygge ut helhetlig og forutsigbart. I tillegg er bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) et viktig virkemiddel for å bygge vei og bane raskere.

Høyre vil bidra til at mer gods blir transportert med jernbane. Økt satsing på vedlikehold og utvikling av jernbanen vil gi større forutsigbarhet og regularitet. Dette er avgjørende for at transportørene i større grad skal kunne velge tog fremfor bil. I tillegg er det viktig å utvikle godsknutepunkt som sørger for effektiv godshåndtering.

For mange mister fortsatt livet eller blir hardt skadet i trafikken. Stortinget bør i større grad forplikte seg til trafikksikkerhetsarbeidet gjennom behandling av en egen trafikksikkerhetsplan. En slik plan skal bidra til bedre tiltak og koordinering på tvers av fagfelt for å få ned antall ulykker, og øke oppmerksomheten om dette viktige feltet. Vi har ingen å miste.

Høyre vil:

• Bygge vei og bane raskere og mer helhetlig ved å ta i bruk nye løsninger for finansiering og utbygging. Regjeringen må overoppfylle nasjonal transportplan.

• At regjeringen snarest legger frem en sak om vei- og baneprosjekter som kan bygges ut ved bruk av OPS.

• Etablere ett eller flere veiselskap som skal ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av viktige hovedferdselsårer i Norge. Selskapet må gis økonomisk handlingsrom til å sette i gang større veiprosjekter.

• Modernisere jernbanesektoren gjennom en forretningsmessig organisasjonsform og ta i bruk konkurranseutsetting der det er hensiktsmessig.

• Vurdere etablering av et eller flere utbyggingsselskaper for jernbaneprosjekter, for å sikre forutsigbar fremdrift.

• Øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning.

• Etablere gode bymiljøavtaler for å oppnå en ønsket utvikling av kollektivløsninger i storbyene for å sikre raskere utbygging av kollektivtrafikk i storbyene. Innfartsparkering gjøres til en del av bymiljøavtalene.

• Bedre koordinering og styrket innsats på trafikksikkerhetsfeltet gjennom en egen trafikksikkerhetsplan.

• Øke utbyggingen av møtefrie veier, som for eksempel midtrekkverk.

• Etablere en motorveiplan for å knytte sammen landsdelene.

• Øke innsatsen for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet.

• Fortsette opptrappingen av rassikringsmidler og vurdere å utrede rassikringsordningene til også å gjelde utglidninger under veien.

• Ha en offensiv satsing på forskning og utvikling av ny teknologi innen automatisering, billettering og andre intelligente trafikksystemer (ITS)

• Overføre politimyndighet for enkelte transportrelaterte lovbrudd som gjelder tungbiler til Statens Vegvesen.