Ikke én uke er gått siden blasfemi-farsen, der Senterpartiet snudde i siste time. Avgjørelse ble tatt samtidig som Stoltenberg stotret seg gjennom en pressekonferanse til forsvar for sitt knefall for Sp. Denne uken har Storberget igjen rotet det til i saken omhijab i politiet.

Parallelt med disse prinsipielt viktige sakene, har jeg vært mest opptatt av den alvorlige økonomiske krisen Norge er inne i – og hvordan politikerne skal legge til rette for at vi best mulig skal komme oss ut av den. Åsørge for at Norge takler et ekstremt utfordrende 2009, blir den viktigste politiske oppgaven dette året. Mediene rapporterer nå om full svikt i NAV-systemet som skal ta vare på dem som mister jobben. Det er en katastrofe. Dette må løses. Samtidig må vi sørge for at krisetiltakene redder flest mulig arbeidsplasser. Ved å avvise skattetiltak som virkemiddel, bruker Regjeringen bare halve verktøykassa. Dette prinsipprytteriet fra de rødgrønne kan koste dyrt.

For meg er de politiske sakene viktigst

- Høyre gjør jo bare mer av det de pleier,var omkvedet fra de rødgrønne da vi presenterte både vårt alternative statsbudsjett og våre innspill til krisepakken. Det virket som om vi hadde foreslått ting før, gjorde det mindre troverdig som tiltak for å motvirke nedgangstider og økende arbeidsledighet.

Nå ser vi at vi hadde rett I økende grad erkjenner regjeringen at Høyres krav om lavere skatt, tiltak for å bedre bedrifters konkurranseevne og bredere innsats for å motvirke finanskrisen var velbegrunnet. Når de rødgrønne i Stortinget reparerer på regjeringens pakke, så fremmer de våre forslag. Erkjennelsen er likevel bare halvveis. Det er grunn til å minne om at den politiske avstanden i den økonomiske politikken mellom Høyre og de rødgrønne partiene er betydelig.

Det er helt essensielt å få kredittmarkedene til å fungere bedre. Høyre støtter krisepakken til norske banker som Regjeringen har foreslått. Tiltakspakken med endringer i statsbudsjettet for å bedre situasjonen i arbeidslivet inneholder for det meste tiltak Høyre støtter, og har vært enige i hele tiden. Kristin Halvorsen har nå heller ikke hentet pakkenes innhold fra SVs prinsipprogram. Takk for det.

Adopterer Høyre-politikk
Flere av tiltakene som nå kommer, som styrkingen av SkatteFunn (som regjeringen tidligere har svekket) og økningen av avskrivningssatsene for maskiner m.m., er forslag som Høyre har prioritert lenge. Regjeringens økte bevilgning til programmet for basiskompetanse i arbeidslivet er bare en femtedel av det Høyre foreslo i vårt alternative budsjett i høst. Økte avskrivningssatser lå inne allerede i Bondevik II-regjeringens budsjett for 2006, men ble fjernet av Kristin Halvorsen når hun inntok Finansdepartementet. Høyre fremmet forslag om dette i vårt alternative budsjett, og hadde dette som et av våre hovedkrav til innhold i krisepakken. Det siste, til tross for at det var et av hovedkravene fra Norsk Industri, lå ikke i regjeringens forslag til krisepakke, men ble lagt til av regjeringspartiene under behandlingen på Stortinget.

Jo dypere inn i krisen vi kommer, jo mer åpner Regjeringen øynene for at god Høyre-politikk er helt nødvendig i de tøffe tidene vi har i vente. Dessverre er det grunn til å mistenke at dette skyldes ettergivelse for gjentatte krav og oppfordringer, snarere en nyvunnet politisk innsikt fra troikaen Stoltenberg, Halvorsen og Navarsete.

Stor politisk avstand
Problemet er, som så mange har påpekt, ikke det som foreslås, men alle de gode tiltakene som ikke fremmes. Til tross for Høyres støtte til mange tiltak som nå kommer fra regjeringen, er det viktig å husket at avstanden mellom oss og Regjeringen i den økonomiske politikken er stor.

Skatteøkning som truer arbeidsplassene
For det første: Skattepolitikken gir rom for betydelige grep for å bedre norsk økonomi, trygge eksisterende arbeidsplasser– særlig i de bedriftene som sliter mest – og gjøre det lettere å skape nye. De rødgrønne lukker øynene for dette. Deres motvilje mot ytterligere skattetiltak gjør at de bare bruker halvparten av den næringspolitiske verktøykassa.

Og, hva verre er: Deres bedriftsfiendtlige skjerpelse av formueskatt og arveavgiften i 2009 rammer norske bedrifter hardt og truer mangfoldige arbeidsplasser. Skattene for næringslivet er økt med nesten 11 mrd siden 2005. Arbeidsledigheten øker, og bedriftene må betale mer skatt. Ikke fordi staten trenger pengene, men fordi de rødgrønne mener at skattene skal være høye. At krisepakken også skaper nye jobber er en mager trøst for dem som kunne beholdt jobben de allerede hadde.

Svekket konkurranseevne
Hva som, for det andre, er vel så viktig: Gjennom tre år med rødgrønn regjering har Norges konkurranseevne blitt svekket hvert eneste år. Dette er grundig dokumentert iNHOs Konkurranseevnebarometer. Regjeringen var blinde for at et sterkt skydd mot dårlige tider må legges i de gode tider. Resultatet er at norske arbeidsplasser er mindre trygge enn de kunne vært, og bedriftene våre er mindre rustet mot et knalltøft 2009. Først når økonomien lå på kollapsens rand skjønte de rødgrønne at å stimulere til lønnsomhet i bedriftene er det som skaper trygge jobber. Da næringsministeren skulle imøtegå dette pekte hun på en rapport fra Verdensbanken som viste at Norge var blant de 10 landene med best næringsklima. Hun utelot å nevne at på den samme oversikten har vi ramlet nedover de siste årene. Det punktet vi scoret best på var en 3. plass i avvikling av bedrifter.

Hadde Høyre vært i Regjering hadde mye vært annerledes. Det kommer tydelig frem av både vår alternative krisepakke som vi nå presenterer, og våre alternative budsjetter de siste årene. Sterkere satsning på forskning og utdanning, og skatteletter til både enkeltpersoner og bedrifter hadde gjort det mer lønnsomt å jobbe og skape arbeidsplasser, og skapt et mer fremtidsrettet næringsliv. Det hadde hatt mye å si nå.

God økonomisk politikk er også god lokalpolitikk
Høyres verdisyn har alltid lagt vekk på å se enkeltmennesket i systemet. I økonomiske krisetider er denne påminnelsen desto viktigere. Bak prognoser om økt ledighet, makrotall og grafer, ligger det flerfoldige enkeltskjebner; der ligger historiene om lokalsamfunn der arbeidere mister jobben, og bedriftsledere ikke klarer å få bedriften sin til å gå rundt. Regjeringens skatteskjerpelser rammer først og fremst disse arbeidsplassene. Staten og utenlandske eiere går fri.

Vi går nå inn i en fase der den enkelte bedrifts konkurranseevne de neste 5 årene vil være mye viktigere enn den har vært i de siste 3 årene. Da vet vi at selv om regjeringen hører mer og mer på Høyre, er de fortsatt på gal kurs. Det er fortsatt behov for mer Høyre-politikk.

Beste hilsener fraErna Solberg