Antall anmeldelser til politiet for vold i familien har de siste årene hatt en eksplosiv vekst, og steg fra 2006 til 2010 med 500 prosent fra 487 til 2474 anmeldte saker. Denne statistikken sier ingenting om hvor mange barn som har vært usatt for vold, eller hvor grov volden har vært, noe politidistriktene etterlyser, skriver barnehage.no.

Det finnes pr i dag ikke statistikk over antall anmeldelser eller saker knyttet til vold mot barn. Justisdepartementet har anslått at så mange som 100.000 barn er vitne til vold eller selv blir utsatt for vold hvert år, og en undersøkelse fra NOVA anslår at mer enn 22.000 barn har vært utsatt for grov vold mer enn ti ganger. Heller ikke her finnes det konkrete tall.

Få melder inn

Selv om mye tyder på at det er flest små barn som blir slått hjemme, er likevel barnehagene blant de som leverer inn færrest bekymringsmeldinger til barnevernet, opplyser barnehage.no.

Av 8443 voldsmeldinger til barnevernet i 2010 kom bare 588 fra barnehagen.

- De ansattes kompetanse og evne til å se signaler og fange opp tegn på negativ utvikling er avgjørende for å kunne gi barn riktige og målrettede tiltak. Samtidig har barnehagen en selvstendig rolle som forebyggende aktør, og arbeidet i barnehagen må sees i sammenheng med kommunens øvrige arbeid og ansvar for det forebyggende arbeidet, sier Høyres Linda Hofstad Helleland.

Bedre opplæring

Hofstad Helleland mener dagens førskoleutdanning ikke gir god nok opplæring i å tyde signaler og følge opp barn som er i risikosonen eller i verste fall utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Høyres barnehageutvalg tror at mer og bedre kunnskap om dette vil senke terskelen for å ta opp vanskelige tema med foreldrene og internt i barnehagen. Dette vil igjen føre til at flere melder inn sine bekymringer og flere barn vil bli fanget opp på et tidligere tidspunkt. Dette er bra for barnet og familien.

En del barnehager varsler og følger opp barnet og foreldrene på en god måte, f. eks oppfordrer de foreldrene til selv å henvende seg til barnevernet. Hofstad Helleland mener likevel situasjonen er bekymringsfull. Hun ber derfor barnehageminister Kristin Halvorsen orientere Stortinget om hva regjeringen gjør for å sørge for at barnehagene får nødvendig kunnskap og kompetanse til å kunne oppdage og varsle om mulig vold og overgrep mot barn.

Les mer om Høyres politikk vedrørende barnevernet her.