Tryggheten er viktig for den grunnleggende friheten til folk flest. Den enkelte skal kunne føle seg trygg i og utenfor sitt eget hjem. Hverdagskriminalitet må bekjempes. Samfunnet må reagere tydelig på lovbrudd og ta trusselen fra organisert kriminalitet på alvor. Gjennom et moderne og handlekraftig politi vil regjeringen styrke beredskapen og den operative kapasiteten til å bekjempe kriminalitet.

Hovedretningen i budsjettet for neste år et at regjeringen løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. Dette betyr at budsjettet særlig vektlegger kunnskap, samferdsel, helse, politi og beredskap.

- På samme måte som samfunnet er i konstant forandring, er også kriminaliteten i endring. Vi ser at den registrerte kriminaliteten er redusert. Samtidig som den komplekse, organiserte, teknologiske og økonomiske kriminaliteten vokser.Med dette justisbudsjettet legger regjeringen, i godt samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, fram et offensivt og godt grunnlag for å møte disse utfordringene, sier justispolitisk talsperson for Høyre, Anders Werp.

Politi

Oppbemanningen av politiet med 350 nye stillinger er et massivt løft.

- Det vil i vesentlig grad styrke politiets evne til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Og det legger til rette for at uteksaminerte studenter fra politihøgskolen raskere kan få jobb.Sammen med 68 nye stillinger til påtalemyndigheten i politiet og til den høyere påtalemyndighet blir dette i sum en kraftig økning av kapasiteten i politiets og påtalemyndighetens evne til å etterforske og iretteføre lovbrudd, sier Werp.

- Dette viser regjeringens handlekraft og det skaper trygge lokalsamfunn, påpeker han.

Domstolene

Også domstolene blir styrket i budsjettet for 2015. Bemanningsøkningen fra 2014 videreføres. I tillegg styrker regjeringen kompetansen og moderniserer saksbehandlingsløsningene i forbindelse med implementering av ny straffelov. I Bergen og Stavanger igangsettes konsekvensutredninger om bygging av nye tingretter.

- Regjeringen arvet en soningskø fra de rødgrønne. Det viktig å gjøre ventetiden fra dom til soning kortest mulig, slik at rehabiliteringen av den straffedømte kan starte. Derfor iverksetter regjeringen flere tiltak som skal redusere soningskøen. Det etableres 41 nye soningsplasser innenfor eksisterende murer. Og regjeringen arbeider videre med mulighetene for å leie ledig soningskapasitet i Nederland, som et kortsiktig tiltak, sier Werp.

- I tillegg legger regjeringen fram en melding til Stortinget om kapasitet i kriminalomsorgen. Dette er et viktig skritt i retning av utbygging av nye fengsler her i landet, legger han til.

Vold mot barn

Vold mot barn er svært alvorlig kriminalitet, og samfunnet har et stort ansvar for å forebygge vold og overgrep mot barn.

- Samarbeidspartiene står samlet om en betydelig styrking av barnehusene i 2015. Ventetidene for dommeravhør ved barnehusene går nå ned, og det forventes ytterligere reduksjon i 2015, sier Werp.

- Noe av det viktigste for arbeidet mot vold i nære relasjoner er å forhindre den. For å få til dette må det samarbeides på tvers i flere fagetater. I tillegg til justisbudsjettet er det derfor viktig også å framheve at regjeringen bevilger ytterligere 15 millioner til styrkingen av tilbudet til familier med høyt konfliktnivå og voldsutsatte familier. Og ikke minst at det gjennomføres en styrking av helsestasjonene, og skolehelsetjeneste styrkes med 200 millioner i 2015, legger han til.

Nærpoliti

Werp påpeker atGjørv-kommisjonen og politianalysen forteller oss at politiet ikke er organisert for å møte morgendagens kriminalitetsutfordringer.

- Regjeringen er i det avsluttende arbeidet med en nærpolitireform. Vi vil omstrukturere politiet for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Det settes av 150 millioner kr til dette reformarbeidet, sier han.

- Dette er et godt justisbudsjett vi behandler i dag. Det gjør landet tryggere, avslutter Werp.