Norskelokalpolitikerehar det sisteåret blitt mer positivetil en kommunereform– og enda mer til å slå sammensin egen kommunemed én ellerflerenaboer.Det viserKommunalRapportsstorelokalpolitikerundersøkelse som står i Kommunal Rapport 16. januar 2014.

Lokalpolitikerne har blitt invitert til å delta i undersøkelsen, og nær 3000 har svart. 62 prosent av lokalpolitikerne som har svart mener Stortinget bør gjennomføre en kommunereform som gir færre og større kommuner, skriver Kommunal Rapport. Det er 4 prosentpoeng flere enn for et år siden.

56 prosent av lokalpolitikerne svarte at de gjerne slår sammen egen kommune med en eller flere nabokommuner. Resultatene er i tråd med regjeringens ønske.

– Undersøkelsenviserat kommunereformener en modenreformogen ønsketreform.Det som gledermeg mest er at et flertallav lokalpolitikernenå sier at deresegen kommunebør slå seg sammenmed andre, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til Kommunal Rapport.

– Reformerstår sterkerehvis detogså kommermotforestillinger.Samtidig bør alle lokalpolitikerenåsetteseg ned og diskuterehvordande kan sikregode tilbudtil sine innbyggerei et 10-20-års perspektiv.Hvis de er enigei at kommunestrukturenkommertil å se annerledesut,så bør de startenå. Da kan de være med å leggepremisserfor den lokaleutviklingen,sier Sannertil KommunalRapport.

Regjeringenhar signalisertat bo- ogarbeidsregionerer et godt utgangspunktfor framtidenskommunestruktur, og det skal være frivillig å slå seg sammen.

Les hele saken i Kommunal Rapport 16. januar 2014.