Av Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, publisert i Aftenposten

Jonas Gahr Støre og Gerd Kristiansen hyller i Aftenposten 6. februar den nordiske samfunnsmodellen, og påpeker at vi står overfor utfordringer som krever evne og vilje til omstilling. Jeg slutter meg til begge deler. Problemet er at varsellampene har blinket heftig gjennom åtte år med rødgrønn regjering, uten at det er tatt grep for å ruste Norge for de utfordringene vi vet står foran oss. Det er Høyre og regjeringen nå i gang med.

Den største trusselen mot velferdssamfunnet og vår samfunnsmodell er at vi ikke omstiller oss i tide. Dessverre står den rødgrønne regjeringens innsats til stryk, og har gitt oss et krevende utgangspunkt.

For det første fordi todelingen av økonomien skjøt fart under Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. Vi ble stadig mer avhengige av oljeaktiviteten. Dette skjedde selv om alle var klar over at oljeprisene beveger seg mye, og at oljeaktiviteten var i ferd med å passere toppen. Todelingen førte til at konkurransekraften til de nye næringene som skulle sørge for veksten fremover, stadig ble svekket. Investeringene i næringslivet på fastlandet sank. Produktivitetsveksten var for lav. Dette advarte vi imot. Men advarslene ble ikke tatt på alvor.

For det andre fordi vi lenge har visst at en stadig større andel av befolkningen vil være pensjonister. Da må vi både sørge for at flere i yrkesaktiv alder er i arbeid, og vi må gjøre det enklere og mer lønnsomt å jobbe for seniorene. Den rødgrønne regjeringen tok ingen viktige grep for å styrke arbeidslinjen. Og i opposisjon stemmer Arbeiderpartiet systematisk mot alle forslag som vil bidra til å sikre tilgangen på arbeidskraft.

Det Norge trenger er en politikk som gjør det mulig å skape trygge jobber for folk, i nye næringer. Og vi trenger en politikk for et mer inkluderende arbeidsliv. Det er nødvendig for at vi skal kunne utvikle velferdssamfunnet vårt videre.

Derfor er regjeringen i full gang med å satse mer på lærerne, med mer til etter- og videreutdanning og nye karriereveier. Derfor hever vi ambisjonsnivået for Norge som innovasjons- og forskningsnasjon med økte bevilgninger, særlig innenfor grønne og fremtidsrettede næringer. Derfor aksler vi ledertrøyen i omstillingen til et mer klimavennlig samfunn. Og derfor er vi i gang med en historisk satsing på vei, bane og kollektivtransport.

I tillegg gjør vi det lettere for flere å delta i arbeidslivet. Norsk arbeidsliv har endret seg siden 70-tallet. Vi moderniserer arbeidsmiljøloven for å gi flere en fot inn i arbeidslivet og for å sikre større fleksibilitet. Når vi hører om ansatte som ikke får godkjent sine turnusønsker, og når vi hører om store, seriøse, offentlige arbeidsgivere som nærmest er avhengig av å bryte arbeidsmiljøloven for å sikre pasientenes behov, er det tegn på at tiden er overmoden for moderate endringer.

Arbeid er nøkkelen til fremtidens velferd, arbeid gir fellesskap, og arbeid er viktig for at hver og en av oss skal kunne lykkes med å skape sin egen fremtid, uavhengig av utgangspunkt. Åsikre at folk har en trygg jobb å gå til er god velferdspolitikk, og derfor regjeringens viktigste oppgave.