Erna Solbergs dysleksi ble ikke oppdaget før i videregående skole. Hun har stor tro påat Lesesenteret vil utvikle gode opplegg for å hjelpe førsteklassinger med lese- og skrivevansker somkan tas i bruk i hele landet, og lover at staten skal være med å betale for at så kan skje, skriver Stavanger Aftenblad torsdag.

Les hele saken her(må logge inn).

– Tidlig innsats er en viktig saksom vi har vært opptatt av lenge.Jeg brukte mye av min landsmøtetalefor to år siden til å snakke omdette. Der lanserte jeg et forslag omat vi bør plukke ut en del kommunersom får ekstra ressurser til å prøveut tiltak mot lese- og skrivevanskerallerede i første klasse. Jeg er veldigglad for at Lesesenteret faktisk harstartet på denne jobben. Hovedproblemeter at alle i teorien mener tidliginnsats er riktig, men vi manglergode måter å gjøre det på, sier Erna Solberg til Stavanger Aftenblad.

Hvis tiltakene Lesesenteret nå skal prøve ut viser seg å være effektive, vil Høyre innføre dette ved landets skoler.

– Ja. Staten må finansiere pukkeleffektendet vil få framover, nemligde ekstra ressursene som trengsfor å hjelpe flere i 1. klasse samtidigsom vi skal hjelpe elever på klassetrinnhøyere opp som trenger spesialundervisning.Men jo flere barnsom får god hjelp tidlig, jo færre viltrenge det senere.

Tidlig innsats er punkt en av 44 tiltak om skole i stortingsprogrammet for de neste fire årene.

– Det er fordi vi mener detteer helt grunnleggende. Læreren erdet viktigste punktet i vår skolepolitikk.En god lærer skal ha kjennskaptil ulike lese og skrivevanskerog hvordan oppdage og jobbe meddet. Men i dagens lærerutdanningfår elevene ingen opplæring i praktiskpedagogisk tilnærming til leseogskriveproblemer. Det må vi gjørenoe med. Høyre vil også at PPT-tjenestenmå knyttes nærmere oppmot den enkelte skole og gå tidliginn i stedet for at man ser det an.

Slik definerer Solberg tidlig innsats.

– Innsats fra dag 1 i 1. klasse. Vi måha en skole som har høyt læringstrykkfra dag en. Elevene må lærebokstavene raskt og lære å leseog skrive raskt. Med gode lærerevil man da fort finne ut at noenikke klarer dette. Da må de få ekstrahjelp straks. Da må lærerne hagode metoder. Derfor er det så flottat Lesesenteret nå utvikler det. Jegmøter mange lærere som sier deter kjempevanskelig å undervise i 1.klasse nettopp på grunn av disseproblemene. Derfor burde vi løfteflere lærere i 1. klasse til å bli spesialisterpå lesing.Vi må få bukt med vente og seholdningen. Noen vokser det avseg, andre gjør det ikke, fordi dehar dysleksi, de trenger hjelp tidlig.Husk: Når barn følger seg dumme,tar de det inn over seg. Det svekkerselvbildet og lærelysten. I den prosessenblir mye ødelagt hvis vi ikkebegynner tidligere.

Høyre-lederen har selv dysleksi, men fikk ikke tidlig innsats selv.

– Min form for dysleksi, er det sompå 70-tallet ble definert som visueltbetinget. Mitt kodingsproblemer at jeg hører lyden av et ord, mener dårlig på å reprodusere skriftbildet.Jeg lærte å lese tidlig, menhadde problemer med å skrive. Mindysleksi ble ikke oppdaget før i videregåendeskole. Da spurtelæreren om jeg hadde blitttestet, fordi jeg hadde karakter4 i muntlig franskog null i skriftlig. Mindysleksi burde ha værtoppdaget på barnetrinnetfordi mine skriftligepresentasjoner varmye dårligere enn demuntlige. På den tidenble dysleksi settpå som et taperproblem.Jeg hadde relativtsterke karakterer,men fikk mange rødestreker, lærerne oppfattetdet som slurv,men enn som et læringsproblem.På sluttenav 70-tallet ble manmer klar over at også middelsflinke elever kan ha leseogskriveproblemer.

Dette har gjort Erna Solbergekstra opptatt av lese- og skrivevansker.

– Ja, det har det gjort. Da det blekjent, fikk jeg kontakt med mangeandre. Jeg har fått innblikk i historiersom er ganske dramatiske. Jeghar vært opptatt av utenforskapet,at personer ramler utenfor arbeidslivetselv om de ikke er syke. Selvpersoner som blir definert somsyke, for eksempel ryggproblem,psykiske problemer, – i bunn liggerofte et kompetanseproblem: Ryggener utslitt, men de fikser ikkeomskoleringen. Her er ekstremtmye stigma knytet til dette: Leseogskrivevanskene har tatt selvtilliten fra mange fordi de ikke harfått hjelp. Jeg har snakket med folksom har fått tilbud om voksenopplæringsom nesten får nervøst sammenbruddnår de settes på skolebenkenigjen.

Siden 2006 har det vært lite endringer i trykk på betydningen av tidlig innsats. På spørsmål om hva det forteller Solberg, svarer hun:

– At det er veldig vanskelig for kommuneneå gjøre denne snuoperasjonenhelt alene. Regjeringen skryterav at det har blitt flere lærere, menmange er ufaglærte. For de medlese- og skrivevansker er det en utfordring.Det har vært en eksplosjoni utgiftene til spesialundervisning,men mye er knyttet til de høyeretrinnene og Ny Giv i ungdomsskolen.Men det hadde vært mindrebehov for dette om vi hadde fåtttidlig innsats til å fungere. Derødgrønne fortjener honnørfor at de har snakketmye fint om tidlig innsats,men de har ikketatt de grepene somskal til.

Les saken i Stavanger Aftenblad her.