Per i dag finnes det ingen behandlingsfrister for dette. Målet til miljøvernministeren er at vedtakene skal fattes i så god tid at nemndeneog Miljødirektoratet rekker åferdigbehandle eventuelle klagerfør sesongen starter.

Tine Sundtoft (H) kommer til åsende utinstrukser om tidsfrister for saksbehandlingknyttet til kvotefastsettingfor lisensfelling av ulv ogjerv og kvotejakt på gaupe, samtfor skadefelling av rovdyr, skriver Nationen.

– Vi skal bli bedre og behandlesakene mens de ennå er aktuelle.For eksempel er det viktig at klagesakerer behandlet før lisensfellingsperiodenstarter. Hvisikke, kan de bli irrelevante, sierSundtoft til Nationen.

Fristen for å behandlesøknader om skadefelling settestil tre virkedager. Klagesaker skalvære ferdig behandlet innen treuker. De nye fristene skal gjeldefra 1. januar 2014.

– Det er viktig at vi bruker kunnskapenom rovdyrene for å bestemmehvorvidt de kan tas uteller ikke.Det er ikke noe poeng i åskyte ulv bare for å skyte ulv. Deter ikke nok at det er en ulv på veiinn i et beiteområde for at vi skalfelle den. Det kan hende den barestreifer forbi på sin vei tilbaketil Sverige. Hvis den derimot revirmarkerer,må den tas ut, sierSundtoft, som menerrovviltforliket erkrevende å overholde.

– Vi skal ivareta de fire storerovdyrbestandene, samtidig somvi skal sikre et levedyktig beite.Det er en svært krevende målsetning,og det må gjøres på en ryddigog kunnskapsbasert måte, sierhun til Nationen.

Les hele saken i onsdagens Nationen, eller nettsaken her.