Fylkeselevrådet skal starte opp skoleåret 2013-14, og skal bestå av representanter fra de videregående skolene. Det skal opprettes et interimstyre som skal utarbeide forslag til organisering og vedtekter for fylkeselevrådet.

- Akershus mangler i dag et representativt forum for ungdomsrepresentasjon. Fylkeskommunen arbeider med saker som berører ungdom på mange måter. Videregående opplæring vil naturlig være et hovedtema for fylkeselevrådet, men samtidig kan samferdsel, næring og miljø, folkehelse og kultur være aktuelle temaer for fylkeselevrådet, sier fylkesordfører Nils Aage Jegstad.

www.akershus.no.