Av helse- og omsorgsminister Bent Høie, publisert i Aftenposten 13. mars 2015

I Aftenposten i går fortalte Ellinor Hilberg og Anne Kari Rom om eldre som ikke får hjelpen de trenger. De fortalte om skiftende pleiere og hjemmehjelpere. Om manglende kompetanse, manglende informasjon og manglende dialog. Om utrygge eldre og utrygge pårørende. Kronikkforfatterne ba oss politikere erkjenne problemene og ta fatt på opprydningen.

Mitt svar er dette: Vi har erkjent problemene og begynt på opprydningen.

400 millioner til kompetanseheving

Skal vi heve kvaliteten på de kommunale omsorgstjenestene, må vi heve de ansattes kompetanse. Derfor satte vi av 400 millioner kroner til kompetanseheving i årets budsjett. Vi arbeider nå med en ny handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Den er en videreføring av arbeidet som de siste årene har ført til at mange tusen ansatte i omsorgssektoren har fått opplæring og videreutdanning. Vi samarbeider også med KS og arbeidstagerorganisasjonene for å heve den etiske kompetansen. Så vi er på rett vei.

Gode ledere på alle nivåer er avgjørende. Helsedirektoratet har derfor fått i oppdrag å etablere en lederutdanning i de kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi samarbeider også med KS om å heve kompetansen på ledelse i kommunene. I tillegg skal vi sørge for at det stilles tydelige krav til faglig ledelse slik at kompetansen på dette området styrkes ytterligere og tjenestene til pasientene bli bedre.

Etablerer helse- og omsorgsregister

En av utfordringene er at vi har for lite kunnskap om kvalitet og innhold i de kommunale tjenestene til å styre godt nok på kvalitet. Vi har derfor bevilget 30 millioner kroner til å etablere et kommunalt helse- og omsorgsregister.

Vi er nå i gang med å utrede lovfestet rett til heldøgns omsorg. Slik vil vi skape trygghet for at tjenestene er der når behovet oppstår. Sammen med KS skal vi lage en plan for utbygging av flere heldøgns omsorgsplasser.

Regjeringen vil at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre likeverdige tjenester. Vi arbeider nå med å etablere en forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Målet er å undersøke om statlig finansiering kan øke kvaliteten og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag.

Demensplan på gang

Vi har også startet arbeidet med en ny demensplan. Før jul gjennomførte vi en rundreise i hele Norge for å få innspill fra pasienter og pårørende. Jeg er glad for at kronikkforfatterne slår fast at det finnes gode sykehjem og god eldreomsorg.

På reiser rundt i landet har jeg sett mange slike eksempler. Felles for mange av dem er godt lederskap og kompetente ansatte. Jeg er enig med Hilberg og Rom i det aller meste de skriver. Men de tar feil på et punkt. Jeg har ikke bare uttrykt bekymring. Jeg gjør også noe med den.