Dette innlegget sto på trykk i VG tirsdag 31. juli.

På tross av at man kan bli svimmel av å følge med på utspillene til SP i ulike retninger denne sommeren, setter Høyre pris på at SP nå lander på at de er enige med Høyre om at det ikke er noe enten eller i spørsmålet om jernbane og veg – da kreves Høyre sine løsninger.

I Dagsavisen fredag 27. juli kunne vi lese at en utsetting av intercity-triangelet kan koste Norge milliarder av kroner. Det er et stort trykk på trafikken inn og ut av Oslo – og trykket øker. Når man snakker om vei og bane, er det viktig å huske at det ene henger nøye sammen med det andre. Når vi får på plass intercity, vil jernbanen kunne avlaste både person- og godstrafikken i mye større grad enn i dag. På denne måten vil rask utbygging av jernbanenettet bedre flyten i veitrafikken også, samtidig som det er god samfunnsøkonomisk politikk, jamfør Dagsavisen 27. juli.

Navarsete forteller om de rød-grønne sine ”historiske satsinger” på samferdsel, med en økning i jernbanebudsjettet på 40 % frå 2005. Med tanke på at budsjettrammen for statsbudsjettet har økt med godt over 50 % i samme periode, samt at de rød-grønne har hatt 251 milliarder flere oljekroner enn den borgerlige regjeringen mellom 2001 og 2005, er det ingen som hopper i stolen av det. Dette er billige argument, langt over utløpsdatoen, som SP-lederen kan holde seg for god til.

Da handlingsregelen ble innført i 2001, innebar dette klare prinsipper for hva pengene skulle gå til. Et bredt flertall i finanskomiteens innstilling frå 2001 var enige om at den økte bruken av petroleumsmidler skulle rettes mot å heve vekstevnen i norsk økonomi, gjennom systematiske prioriteringer av utdanning, forskning og infrastruktur. Regjeringen har ikke klart å levere en økonomisk politikk som følger disse prinsippene. Dette er en sterkt medvirkende årsak til at Norge nå har havnet i bakleksa på samferdselsområdet.

Som Navarsete sier, er det mulig å prioritere både vei og bane. Men da må staten ta initiativ til mindre byråkratiske og mer heilhetlige planprosesser. Vi kan ikke leve med at kommunale, fylkeskommunale og private innsigelser av ulik karakter, i ulik rekkefølge, skal bremse nødvendig utbygging av vei og bane. Vår løsning er utbygging gjennom bruk av metoden offentlig-privat samarbeid (OPS). Dette gir forutsigbar finansiering, rask gjennomføring av en privat utbygger samt en garanti for plettfritt vedlikehold. Dessverre er den rød-grønne regjeringen allergisk mot slike private løsninger. Det vil si at dersom en vil ha fart på utbyggingen av norsk samferdsel, må man gi en stemme til Høyre – vi lover å kjempe for enklere planprosesser, mindre byråkrati, mer veg og mer bane!!

Øyvind Halleraker

Stortingsrepresentant og transportpolitisk talsmann for Høyre