Det økte handlingsrommet fra oljeinntektene bør brukes til å trygge velferden gjennom satsing på kunnskap og vekstfremmende investeringer.

En stor del av norsk finanspolitikk siden 2001 har vært knyttet til handlingsregelen for innfasing av oljepenger. Regelen skal sikre en jevn innfasing av olje- og gassinntektene til statsbudsjettet. Retningslinjene gir adgang til å bruke realavkastningen, beregnet til fire prosent av verdien i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til budsjettåret.

Erna om handlingsregelen og ny regjering

- Handlingsregelen ligger fast for Høyre og alle vet at en regjering med Høyre vil holde orden i norsk økonomi. Handlingsregelen sier også tydelig hva pengene skal brukes på og Arbeiderpartiet har i åtte år brutt denne delen av handlingsregelen. Vi er opptatt av at veksten i oljepengebruken skal investeres i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser.

Erna Solberg til VG 29.08.2013

Formålet med handlingsregelen er:

  • Trygghet for pensjonene: Det er viktig at alle pensjonister, både i dag og i fremtiden, kan føle trygghet for at pensjonen står på konto hver måned. Mens andre land har valgt å spare til pensjon gjennom private pensjonsfond, sparer Norge gjennom Statens Pensjonsfond utland. Pensjonsforpliktelsene er fortsatt større enn pensjonsfondet. Det er derfor viktig å fortsette oppbyggingen av fondet.

  • Generasjonsperspektivet: Oljeinntektene er en formue som må forvaltes til beste for flere generasjoner. Det er riktig å spare deler av oljeformuen slik at neste generasjon kan beholde velferdsnivået som vi har i dag. Videre er det ikke solidarisk med kommende generasjoner å påføre dem en økende skatteregning for en eller to generasjoners overforbruk.

  • Langsiktig innfasing: Det er viktig å fase inn oljepengene på en forsvarlig måte som hindrer sterk svekkelse i konkurranseevnen. Vi må sikre at vi kan opprettholde bredden av norsk næringsliv og hindre unødig raske omstillinger med de kostnader som følger for ansatte og samfunnet.

  • Øke vekstevnen i økonomien: Det lå i intensjonen i handlingsregelen at bruken av de ekstra oljepengene skulle benyttes til å øke vekstevnen i norsk økonomi. Det var spesifisert at satsing på utdanning og forskning, infrastruktur og vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser burde prioriteres. Regjeringen har dessverre ikke klart å følge opp Høyre-/sentrumsregjeringens økonomiske politikk her.

I opposisjon utarbeider Høyre hvert år et alternativt statsbudsjett som viser hvilke endringer vi ville gjort på årets statsbudsjett. Våre alternative statsbudsjett finner du her.