Kommunene skal arbeide målrettet med klimatilpasning for å bli mer robuste og i stand til å håndtere de klimaendringene som vil komme. Oslo er første kommune ut i dette arbeidet. Målet er at hovedstaden skal bli en klimarobust by.

I mai 2013 kom den første stortingsmeldingen om klimatilpasning, St.meld. 33 (2012-2013). Meldingen hadde særskilt oppmerksomhet på økte nedbørsmengder og kraftigere regnskyll. Mye av ansvaret for framtidig tilpasningsarbeid ble lagt til kommunene.

Oslo er den første kommunen som lanserer en egen klimatilpasningsstrategi. Den nye strategien vil i første omgang adressere problematikk knyttet til overvann og ekstremnedbør.

Selv om Norge i mindre grad enn mange andre land rammes av klimaendringer, så viser erfaringer blant annet fra København, at også nordiske byer er utsatt. København ble i 2011 rammet av et massivt regnskyll med påfølgende gateoversvømmelser og trafikale problemer. Forsikringsselskapene beregnet kostnaden av hendelsen til nærmere 5 mrd. kroner.

Klimatilpasningsstrategien går nå til behandling i bystyret, og skal etterfølges av en handlingsplan som legges frem i 2015.