Totalt er det tre prosent av elevene ved Oslos 24 videregående skoler som sluttet i løpet skoleåret 2008/2009, en nedgang fra nesten seks prosent året før.

Det viktigste for å forhindre frafall er å sikre at alle elever mestrer de grunnleggende ferdighetene; å lese, skrive og regne - og gi elever som sliter tett oppfølging underveis.

Bak fremgangen ligger en sterk politisk vilje til å få bukt med frafallsproblemet. For de ungdommene som gir seg underveis, innebærer en avbrutt skolegang ofte et stort personlig nederlag og dramatiske endringer i livssituasjonen. Derfor er det høyt politisk prioritert at færrest mulig slutter midt under skolegangen. Tradisjonelt har det vært fag som matematikk som har ført til at elever gir opp i løpet av skoleåret, og det er overveiende elever på yrkesfaglige studieretninger som faller fra.

Risikoen for frafall har nær sammenheng med høyt fravær og svake faglige prestasjoner på ungdomsskolen. Kunnskap om disse faktorene er nødvendige, dersom eleven skal få den nødvendige oppfølgingen på videregående. Derfor gjeninnførte Oslo i fjor blant annet føring av fravær på vitnemålet fra grunnskolen. Eleever med høyt fravær følges opp tidlig. Hvordan elevens faglige nivå er, får videregående skole raskt sikker kunnskap om. Allerede den første skoleuken testes elevene, slik at skolen kan sette inn målrettede tiltak for å støtte de elevene som står i fare for å stryke. Det er en lang rekke tiltak som ligger bak den gledelige nedgangen i frafallet i Oslo.

Satsing på grunnleggende ferdigheter: Kartlegging av alle elever i grunnleggende ferdigheter - å lese, skrive og regne allerede første skoleuke.

Krafttak for at svake elever skal bestå, særlig matte og naturfag.

Leksehjelp i matte, norsk, naturfag og engelsk

Strakstiltak i matematikk og naturfag for elever som faller ut.( det er disse fagene hvor flest elever stryker.)

Fokus på orden, disiplin og tydelighet.

Fravær tas på alvor fra dag én: Kontaktlærer ringer elev og foresatt første fraværsdag.

Premiering av elever med stort fravær som endrer adferd.

Samarbeid grunnskole-videregående skole om overgangen for elever i "faresonen"

Nå innføres også intensivkurs i matematikk for yrkesfagelever, som gir elevene mulighet til å gå opp til avsluttende eksamen på høsten etter åtte ukers intensiv undervisning. De elevene som ønsker det, kan dermed avslutte matematikkfaget allerede på høsten. Tanken er at ved kraftig innsats i åtte uker innen et fag hvor de kanskje aldri har lykkes, vil motivasjonen være stor for å gjøre seg ferdig med faget. Erfaringer fra Sommerskolen i Oslo tilsier at dette fungerer.

Tabellen nedenfor viser andel elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2003 som fullførte på normert tid, fordelt på fylker:

Hjemfylke ved 16 år I alt Fullført på normert tid i prosent
I alt 56271 56
Østfold 3039 52
Akershus 6046 61
Oslo 4609 64
Hedmark 2200 50
Oppland 2108 56
Buskerud 2846 56
Vestfold 2729 52
Telemark 2118 57
Aust-Agder 1311 56
Vest-Agder 2182 59
Rogaland 5311 59
Hordaland 5569 57
Sogn og Fjordane 1459 60
Møre og Romsdal 3133 58
Sør-Trøndelag 3199 57
Nord- Trøndelag 1706 58
Nordland 3001 50
Troms 1925 50
Finnmark 896 33
Utlandet 645 28
Uoppgitt 239 30