Av utenriksminister Børge Brende (H) (publisert i Dagsavisen 2. april)

Hundretusenerer allerede drevet på flukt. Utensnarlig handling kan millioner avmennesker rammes av hungersnød.Ansvaret for krisen hviler tungt påpartene i Sør-Sudan. Det internasjonalesamfunnets forhåpninger tilverdens yngste land er gjort sørgeligtil skamme. Optimismen fra selvstendighetsfeiringener blitt erstattetav et nytt mareritt for en befolkningsom allerede har lidd for mye.

Sør-Sudan har gode ressurser franaturens side. De har god landbruksjordog tilgang til vann til både irrigasjonog strømproduksjon. Landethar også betydelige oljereserver. Selvom oljen gir et høyere BNP per innbyggerenn nabolandene på Afrikashorn, har Sør-Sudan liten erfaring iå forvalte oljeinntektene.

Inntektene hardessverre dannetgrunnlaget for enutbredt korrupsjonskultur.Kampen omkontroll med ressurseneer en av årsakenetil den nye konflikteni landet.Norske organisasjoner, enkeltpersoner,næringsliv og regjeringer hari tiår bidratt til utvikling og humanitærbistand til Sør-Sudan. KirkensNødhjelp har alene vært der i over 40år. Norge har de senere år bidratttungt, blant annet til oppbyggingenav en moderne oljeforvaltning i Sør-Sudan.

Krigshandlingene som startet idesember førte til en omfattendediplomatisk offensiv for å hindrekonflikten i å eskalere. Nabolandeneengasjerte seg gjennom den regionalesamarbeidsorganisasjonen IGADmed Etiopia i en ledende rolle. Norgesatte alle krefter inn i samarbeidetmed USA og Storbritannia i densåkalte Troikaen. Jeg besøkte selvSør-Sudan i slutten av januar ogsnakker jevnlig med regionale ledereog mine kollegaer i Troikaen. Måleter å stoppe krigshandlingene og finnefrem til en forhandlingsløsning.

Våpenstillstandsavtalen inngått islutten av januar brytes av beggeparter. Både regjeringen og opprørerne– under ledelse av tidligerevisepresident Riek Machar – synes åtro på en militær løsning. Kampenebærer preg av ønsket om å posisjonerestyrkene forut for regntiden somsnart begynner. Mens krigen raser,lider sivilbefolkningen. Over 800.000er på flukt internt i landet og om lag250.000 har flyktet til nabolandene.Om lag 80.000 har søkt tilflukt i FN-leire.

Den pågående krisen kan i løpet avmåneder gå over i en humanitærkatastrofe. Hvis krigen fortsetter inni regntiden kan dette ramme jordbruksproduksjonenhardt. Dette kanigjen føre til en hungersnød som,ifølge FN, kan komme til å omfatteover syv millioner mennesker ellerover 75 prosent av landets befolkning.

Norge legger derfor om bistandenfor å kunne møte krisen og hindre deverste effektene av hungersnøden. Viøker de humanitære bidragene slik atbefolkningen i Sør-Sudan, inkludertflyktningene i nabolandene, fårdekket sine grunnleggende behov. Vikan ikke la Sør-Sudans lederes uansvarlighetog manglende vilje til åskape fred gå utover landets befolkning.

I samarbeid med FN, Sør-Sudansnaboland, den AfrikanskeUnion, vårepartnere i Troikaen ognorske organisasjoner,vil vi søke løsninger somkan stoppe krigshandlingene.Vi kan ikkesitte stille og se på atlandets oljepengerbrukes til en ny krig ogat det som er bygget oppsiden selvstendigheten rives ned.

Vi vil støtte krefter som arbeider forfred og forsoning for å gi det sørsudanskefolk en ny sjanse til økonomiskog sosial utvikling. Landetsressurser må komme befolkningen tilgode. Norske organisasjoner gir viktigebidrag. En snarlig fredsavtalemellom de stridende partene og enforsoningsprosess med aktiv deltakelseav det sivile sam-funn i Sør-Sudan er helt nødvendig for at landetskal kunne stake ut en ny politiskkurs. Norge og det øvrige internasjonalesamfunn vil stå klare til igjen åsamarbeide med Sør-Sudan for å forbedrebefolkningens livssituasjon.

FN vil i april revurdere mandatet tilFNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (UNMISS). Vi støtter denne prosessen, der etableringen av enovervåkingsmekanisme for våpenstillstandsavtaleninngår. En robustovervåkingsmekanisme er heltavgjørende for den videre prosessenfrem mot en fredsavtale. Men nå og ide nærmeste månedene gjelder det åredde liv; forhindre at flere barn oguskyldige sivile dør på grunn av dereslederes uansvarlighet og manglendeomtanke for sitt eget folk.