-Regjeringen satser stort på infrastruktur. Vi vil ha et moderne samferdselsnett på nivå med de beste landene i Europa. For å få til dette må vi blant annet bygge mer effektivt og helt, ikke stykkevis og delt. Det nye utbyggingsselskapet vil, sammen med de andre reformene i veisektoren, løfte fram de store prosjektene og legge til rette for mer effektiv utbygging, drift og vedlikehold av hele riksveinettet, sier leder for transportkomiteen på Stortinget, Linda H. Helleland.

Bompengereform – færre selskap og bruk av rentekompensasjonsordning

I meldingen, som ble lagt frem i statsråd fredag, presenterer regjeringen en omorganisering av bompengesektoren som er en del av reformene i veisektoren. Regjeringen vil at dagens mange bompengeselskaper skal reduseres til et fåtall selskap som får ansvar for bompengeinnkrevingen i Norge.

-Denne regjeringen tenker nytt om hvordan store oppgaver i samferdsels-Norge best kan løses. Billigere bompasseringer, mindre byråkrati, færre bomselskap er noe av punktene i den nye bompengereformen. Endringene vil spare bilistene for penger ved å effektivisere bompengesektoren og redusere finanskostnadene, sier Linda H. Helleland.

Regjeringen legger til grunn at tre til fem fylkeskommunalt eide bompengeselskap skal etableres så snart som mulig. Samferdselsdepartementet er i dialog med fylkeskommunene blant annet om etablering og en regionvis inndeling som grunnlag for det videre arbeidet. En rentekompensasjons-ordning for bompengelån skal brukes som insentiv for å sikre gjennomføring av bompengereformen og bidra til lavere takst/økt rabatt for bilistene.

Bompengeinnkreving:Ny takst- og rabattstruktur

Rentekompensasjonsordning for bompengelån er et statlig bidrag til reduserte bompengeutgifter i prosjekter som legges inn i de nye bompengeselskapene. Meldingen inneholder en nærmere omtale av innretning av rentekompensasjonsordningen og opplegg for å innføre ordningen. Målet med ordningen er å redusere bompengebelastningen for trafikantene og legge til rette for en smidig overgang til ny og mer effektiv organisering av sektoren.

Med mål om å få redusert driftskostnadene for bompengeselskapene vil regjeringen foreta en gjennomgang av dagens takst- og rabattsystem. Samferdselsdepartementet tar sikte på at ny takst- og rabattstruktur vil tre i kraft samtidig med rentekompensasjonsordningen,slik at ny ordning vil gjelde for prosjekter som inngår i denne.