– Kriseoverskriftene etter Nav-reformen er færre, men fortsatt fungerer Nav langt fra godt nok, sier Høyres arbeids- og sosialpolitisk talsmann Torbjørn Røe Isaksen. – Selv om køene er redusert og flere mennesker får for eksempel individuell plan, klarer ikke Nav å løse sitt grunnleggende oppdrag godt nok: å få folk i arbeid.

Blant de viktigste tiltakene er klarere og mer systematisk bruk av krav.

– Hvis du får sosialhjelp, og ikke møter opp til aktiviteter uten gyldig grunn – altså ren skulk – skal det trekkes i ytelsene, sa Røe Isaksen til Adressa i forbindelse med et besøk i Trondheim mandag.

De andre punktene Røe Isaksen nevner er som følger:

  • Mindre detaljstyring.Nav styres nå gjennom et svært stort antall konkrete mål, ofte knyttet til prosess. Dette må vi komme bort fra, og heller måle resultatene, f.eks. hvor mange som kommer over i arbeid.
  • Mer fleksible tiltakskjeder.I dag er ventetidene for lange og antallet typer tiltak så mange at selv garvede Nav-ansatte kan gå seg vill i dem. Høyre vil at flest mulig brukere skal få et skreddersydd opplegg uten lange venteperioder mellom forskjellige tiltak, og samtidig rydde opp i «tiltaksjungelen».
  • Større lokal selvbestemmelse.I dag er det lovfestet at hver kommune skal ha minst ett Nav-kontor. Dette kan være riktig for mange, men det kan også være at interkommunalt samarbeid mellom forskjellige kommuner om ett felles Nav-kontor kan være hensiktsmessig, for eksempel for kommuner som i praksis utgjør én felles arbeidsmarkedsregion. Dette skal være frivillig for kommunene som ønsker det.
  • Styrke arbeidsmarkedskompetansen i Nav.Gamle Aetat ble den største «taperen» i Nav-reformen, og kompetansen på det lokale arbeidsmarkedet er ikke alltid god nok i dagens Nav. Høyre vil styrke arbeidsmarkedskompetansen og legge til rette for nær og langsiktig kontakt med det lokale arbeidsmarkedet.
  • Opprette et Nav-ombud.For mange brukere er frustrerte over behandlingen de får i Nav. Det handler sjelden om hver enkelt ansatt, men er knyttet opp til uoversiktlige og forvirrende systemer. Høyre mener derfor det er behov for et Nav-ombud – etter modell fra pasient- og brukerombudet – for å legge til rette for dialog mellom Nav og brukerne.