Tre ideer til gjennomføring

1) Nettverksbygging!
Helse berører oss alle - pasienter, pårørende - og heldigvis skal de fleste av oss bli gamle og få en eller mange diagnoser. Det er derfor en gylden mulighet å bruke en slik partihøring til å bygge bånd og lytte til litt flere også utenfor eget parti.

Mange flere enn vi ofte tror vil finne det attraktivt på denne måten å kunne bidra til Stortingets arbeid med en reform. Så hvorfor ikke benytte denne muligheten til å trekke med fastleger, sykehuspersonell, helsesøstre eller pårørende-foreninger. Man kan ta for seg enkelt-deler eller hele reformen. Det kan bli interessante møter og innspill til Stortingsgruppen av dette. Mye av det som ligger i denne reformen vil også være viktig for utviklingen av den kommunale helse og omsorgsektoren de neste 10 årene - her er det mat for kommende arbeid med kommunevalgsprogram.

Så tenk nytt, bredt og aktivt i arbeidet med denne høringen. Høyres helsepolitikk er god ,men skal bli bedre. Høyres organisasjonsarbeid er bra, men kan bli ennå bedre . Disse tingene kan kombineres i denne høringen.

2) Nye medier!
Vi satser også videre på suksessen med å benytte nye medier i vårt politiske arbeid.
Torsdag 12.november stiller Bent Høie, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, i videooverført nettmøte om høringen.
Foreninger og enkeltpersoner kan enkelt gå inn på en nettside og diskutere høringen med Bent direkte. Om man kombinerer dette med et medlemsmøte kan man velge å vise nettsiden på en storskjerm så får alle være med samtidig.
Her kan du se hele nettmøtet og høre svar på spørsmålene.

3) Kommunesammenslåing!
I Høyre har vi mange små foreninger. Dersom man ønsker det er det selvsagt ikke noe i veien for å jobbe på tvers av kommunegrensene og lage region-baserte høringgrupper som sender inn felles svar.


Her finner du bakgrunnsinformasjon:

På partiets blogg om reformen er det mer informasjon om samhandlingsreformen og muligheten til delta i en åpen diskusjon: http://samhandlingsreformen.blogspot.com

Presentasjoner fra Høyres seminar omSamhandlingsreformen på HiT: http://hit.hoyre.no/article.php?articleID=1907categoryID=3259

Hele St.meld. nr. 47(2008-2009) Samhandlingsreformen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201

I forbindelse medprogramarbeidet nedsatte Høyres sentralstyre i januar 2008 et helsepolitisk utvalg, som fremmet forslag til en ny helsepolitikk for Høyre. Utvalget ble ledet av stortingsrepresentant Sonja Sjøli og du finner innstillingen her:http://www.hoyre.no/artikler/2008/9/1222668599.28Nettsaker om reformen:
Høyre-seminar om samhandlingsreformen
- Norge fortjener et bedre helsevesen
http://www.hoyre.no/artikler/2009/10/1256808969.58
Høringsfrist: Onsdag 20. januar 2010