Frem til 2001 økte helsekøene sterkt. I Høyres Regjeringstid 2001- 2005 hjalp vi 85.000 pasienter ut av helsekøen og inn i behandling. Ventetidene ble også betydelig redusert. En viktig årsak til dette er i følge Sintef Helse at vår regjering ga pasientene mulighet for å benytte flere private helsetilbud for statens regning.
Etter at Stoltenberg overtok regjeringsmakten strammet de rød-grønne inn pasientenes mulighet for behandling i private sykehus for statens regning. Stoltenberg fører en ideologisk kamp mot samarbeid med private, og for et offentlig monopol.

Som følge av denne helsepolitikken har helsekøene økt sterkt, med i alle fall 36.000 mennesker. 265 000 pasienter venter nå på behandling. Samtidig har ventetiden for behandling økt. Flere pasientgrupper opplever betydelig økt ventetid for nødvendig helsehjelp, blant annet rusavhengige. Dette fører til store tilleggsbelastninger for syke mennesker og deres familier. Samtidig fører dette til unødvendige utgifter til sykepenger både for næringslivet og for samfunnet.

Stoltenbergs klassedelte helsetjeneste
Stadig flere må betale seg ut av Stoltenbergs helsekø. Salg av private helseforsikringer har økt med 132 % i de rød-grønnes regjeringstid, og mer enn 100 000 nordmenn har tegnet slik forsikring for å få rask behandling ved sykdom. Dette viser at folk ikke lengre har tillitt til at de vil få nødvendig helsehjelp i den offentlige helsetjenesten. Samtidig melder private sykehus om at en betydelig økt andel av pasientene nå betaler nødvendig helsehjelp selv, etter at Stoltenberg strammet inn pasientenes mulighet for statlig støtte til dette. Dette viser at Stoltenbergs politikk fører til en klassedelt helsetjeneste, der de som har god råd kan kjøpe seg ut av helsekøen, og de som har dårlig råd må stille seg bakerst.


Høyre skal kutte helsekøene!
For Høyre er det viktigste at pasientene får rask og god helsehjelp. Helsekøer er usosialt, unødvendig og urettferdig. Det spiller ingen rolle om staten eller private eier sykehuset som utfører behandlingen. Hvis Høyre kommer i regjering skal vi igjen kutte helsekøene, slik vi gjorde i forrige regjeringsperiode. Pasientene skal få bedre mulighet for å benytte private sykehus for statens regning. Vi skal effektivisere de offentlige sykehusene, og sørge for at helsepersonell kan bruke mer tid på pasientbehandling og mindre på byråkrati. Dette vil gi pasientene raskere helsehjelp og bedre livskvalitet. Samtidig er både samfunnet og arbeidslivet er tjent med at syke blir friske så fort som mulig.

Regjeringen skjuler seg bak det faktum at det behandlesflere pasienter nå enn i Høyres regjeringtid.
Ja, og det skulle jo bare mangle, all den tid Regjeringen har brukt 30 mrd kr mer på sykehus!
Til tross for at Stoltenberg har pøst mange flere milliarder inn i sykehusene, har helsekøen og ventetiden økt, underskuddene i sykehusene har aldri vært større og like mange pasienter ligger i korridorene. Dette viser at de rød-grønne ikke kan styre, de klarer å levere de helsetjenestene folk har krav på. For de 265 000 som står i helsekø, er det en liten trøst at noen andre har fått hjelp.


Og til de som mener at Høyre vil privatisere helsetjenesten og sørge for at noen tjener seg rike på andres sykdom, er vårt svar følgende:
Det er Stoltenberg som privatiserer helsetjenesten, når han fører en politikk der stadig flere er tvunget til å betale seg ut av den lange helsekøen. Høyre vil gi pasientene raskere helsehjelp ved å la staten betale behandling i private sykehus.

Dessuten er det heller ikke slik at leger i offentlige sykehus jobber for knapper og glansbilder. Tvert i mot tjener de ganske bra. Fastleger er også selvstendig næringsdrivende som tjener penger på andres sykdom, vil de rød-grønne forby dette?