– Mange pasienter bliroverrasket når de sendestil et sykehus og oppleverat informasjonen om demikke er sendt, sier helseministerBent Høie (H) til Aftenposten.

Før påske legger Høie legger frem en nylov om pasientjournaler. Den viktigste årsaken er hensynet til pasienten.

– Vi vet at de aller sykeste pasientenefår journalen sin på dyneneller under puten mens de fraktesliggende fra et behandlingsstedtil et annet. Dette vil de slippe nårvi får på plass moderne elektroniskepasientjournaler, sier han.

Viktig for personvernet

Dagens lov som både omhandlerpasientjournal og forskningsregistrepå helse skal deles i to. Formålet er å lage en lov som sikrer at informasjonen kan følgepasienten gjennom helsevesenet, skriver Aftenposten.

I dag er det et regelverk somforsinker pasientflyten mellomleger, avdelinger og sykehus, ogsom gjør at pasienten rett og slettblir sitt eget postbud fordi pasientenselv må ta med papirene.I dag kan ikke et sykehus henteinformasjon fra et annet sykehusuten at dette er avtalt. Det hender også at papirer med sensitive opplysninger kommer på avveie.

Bent Høie sier den elektroniskeløsningen er viktig for personvernetfordi papirer med sensitiveopplysninger kan komme på avveie. Det er i stedet på tide å ta i bruk tryggere løsninger av nyere dato.

– Jeg har hørt om moldenserensom fikk pasientjournalen til enbekjent tikkende inn på sin privatefaks, jeg vet om legen i Bergensom kastet pasientjournaler i encontainer og om fysioterapeuten iOslo som kastet utskrifter fra journaleri en søppelkasse, sier Høie.

– Disse journalene vil sikre personvernetpå en annen måte enndagens papirjournal. Pasientenvil selv kunne lese hvem som kanlogge seg inn. Det er tryggere forpasienten at de som logger seginn, legger igjen spor. Det er ikkemulig når noen leser i papirjournalen.

Økt bruk

Målet er å stimuleretil økt bruk av nye elektroniskeløsninger fordi det girbåde bedre behandling og bedrepersonvern.Høie mener bedre utnyttelse avelektroniske muligheter gir bedreutnyttelse av ressursene i helsesektoren.

– I dag skjer det rett som det erat planlagte operasjoner utsettespå grunn av dårlig informasjonsdeling.Det er ikke bare uheldigfor den fastende pasienten somser frem til å bli ferdig med operasjonen.Det er også uklok brukav høyt kompetent helsepersonellog avansert teknologisk utstyr, sier Høie til Aftenposten.