1. januar 2011 trer pensjonsreformen i kraft. Pensjonsreformen er nødvendig for å skape et bærekraftig system for dagens og fremtidens pensjonister. Et hovedelement i reformen er at det alltid skal lønne seg å jobbe. Dette oppnås blant annet ved at pensjonister mellom 67 og 70 år, ikke lenger får avkorting i pensjonen når arbeid og pensjon kombineres. Denne endringen ble presset frem av Høyre.

Regjeringen forslag
I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 foreslår regjeringen endringer som gir økt skatt for pensjoner over 318000 kr når man ser bort fra andre inntekter - når de tas med blir utgangspunktet 350000 kr. Dette skjer fordi regjeringen foreslår:

  • Åerstatte skattebegrensningregelen med et nytt pensjonistfradrag
  • Åoppheve særfradraget for alder
  • Åheve trygdeavgiften for pensjonsinntekt fra 3 % til 4,7 %

Høyres forslag
Høyre mener det er viktig å se både pensjon, annen inntekt og formue sammen. Derfor vil Høyre heve inntektsgrensen for når en gjennomsnittspensjonist får skatteøkning fra 350.000 kr til 425.000 kr. Samtidig vil Høyre heve innslagspunktet for toppskatt til 480.000 kr for både lønnsinntekter og pensjonsinntekter.

Høyre vil også redusere formuesskatten ved å: Øke bunnfradraget fra 700.000 til 1 mill. kroner (2 mill. kroner samlet for et ektepar), redusere satsen fra 1,1 til 1 pst. og redusere kvadratmetersatsen for primærbolig fra 25 til 20 pst. i boligtakseringen. Disse endringene gjør at over 100.000 pensjonister slipper å betale formuesskatt, og langt flere får redusert sin formuesskatt.

Vedlegget til høyre viser en graf som illustrerer skatteendring fra dagens system for ulike inntektsgrupper av pensjonister, med regjeringens modell og Høyres modell.

Svakheter ved dagens system
En stor svakhet ved dagens skattesystem for pensjonister, er at pensjonister med lav pensjon får 55% skatt dersom de velger å arbeide litt ved siden av pensjonen. Det er et skattenivå som gjør det lite attraktivt å kombinere pensjon med jobb.

Hensikten med "skattebegrensningsregelen" er å skjerme pensjonister med lav pensjon og skattbar formue fra skatt. Dessverre stimulerer regelen til at pensjonister jobber mindre enn mange ønsker. Derfor er det viktig å finne en annen modell som kan erstatte denne regelen.