Økt kompetanse og endringer i omsorgstjenestens arbeidsmåter skal hjelpe flere til å bo hjemme og til selv å velge sine aktiviteter. Alle eldre og pleietrengende skal sikres plass i en verdig omsorgstjeneste, med de tjenester de har behov for. Valgfrihet i omsorgen øker den enkeltes mulighet til å mestre eget liv.

Målet om sykehjemsplass til alle som ønsker det er viktig, men må ikke skygge for at de fleste eldre vil bo hjemme så lenge som mulig. Høyre ønsker et omsorgstilbud som bedre tar hensyn til dette og gir eldre muligheten til selv å velge hvor de vil bo så lenge som mulig.

Valgfrihet og brukerstyring i de hjemmebaserte tjenestene gir de eldre mer makt over hvem som skal komme hjem og hjelpe dem. Det er uholdbart at det sendes stadig nye fremmede for å gi hjelp til oppgaver som oppleves veldig privat. Valgfrihet i omsorgen bidrar derfor til økt verdighet.

På landsmøtet 2015 ble det behandlet en storresolusjon om «Kvalitet og valgfrihet i omsorgen».

Les også: Kompetanseløft i omsorgen

Høyres løsninger:

 • legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, og kunne være selvhjulpne i hverdagen. Mennesker som har fått eller står i fare for å få en funksjonsreduksjon, må få tilbud om hverdagsrehabilitering
 • legge vekt på eldresentre som et viktig sosialt aktivitetstilbud i det forebyggende helsearbeidet,og utvide dette gjennom samarbeid med frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner
 • inkludere alderdom i kommuneplanleggingen med tilbud om aktivitet, tilpassede boliger og rehabilitering
 • bygge nok sykehjemsplasser og bofellesskap for demente, slik at alle kan være trygge på at de får hjelp når de har behov for det
 • øke bruken av velferdsteknologi
 • gjøre det enklere for private å bygge sykehjem og andre boligløsninger for eldre
 • innføre kompetansekrav til helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgsloven
 • innføre nasjonale undersøkelser som grunnlag for å forbedre tjenestetilbudet
 • fjerne den kommunale medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten for diagnoser som i hovedsak rammer eldre, slik at eldre ikke blir diskriminert i helsetjenesten
 • sikre bedre legedekning ved sykehjem, blant annet gjennom å gi sykehjemsleger samme lønnsnivå som sykehusleger. Legers arbeidstimer utført i sykehjem skal kunne telle som læretid og inngå som en del av spesialiseringsløpet
 • opprette flere undervisningssykehjem og styrke ordningen med undervisningshjemmesykepleie
 • gi tilbud om fasthjelpsordning til dem som trenger hjelp, slik at de slipper å forholde seg til stadig nye mennesker
 • styrke tilbudet til demente både hjemme og på institusjon, og styrke forskningen på demens
 • etablere flere kompetansesentre og dagsentre for demente
 • opprette et nasjonalt program for tverrfaglig geriatriforskning
 • gi mennesker med omfattende bistandsbehov større valgfrihet gjennom en lovfestet rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • styrke tilbudet om avlastning, veiledning og økonomisk kompensasjon for pårørende
 • fastslå at alle har rett til god lindrende behandling som gir en verdig avslutning av livet, men at respekten for menneskeverdet samtidig innebærer et klart nei til aktiv dødshjelp. Innføre en statlig medfinansieringsordning for etablering av hospice
 • stimulere til økt utbygging av tilrettelagte boliger og sikre alle mulighet til å velge mellom ulike boformer
 • endre Husbankens regler slik at det er mulig å etablere bofellesskap som boligbyggelag
 • tilrettelegge for etablering av private tilbydere innenfor omsorgssektoren, også innenfor kommunens tjenester
 • sikre omsorgstrengende mulighet for sosial deltakelse og mestring, samt styrke frivillige organisasjoners arbeid med livsglede for eldre
 • sørge for at omsorgstjenesten blir preget av valgfrihet
 • reformere ordningene med omsorgslønn og pleiepenger for foreldre med syke og funksjonshemmede barn som oppfølging av Kaasa-utvalgets innstilling
 • etablere en plan sammen med KS om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg

Har du spørsmål til Høyre om pleie og omsorg som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.