Av Hårek Elvenes,Stortingsrepresentant for Høyre iJustiskomiteen

Spørsmålet om bevæpning av politiet er igjen kommet på dagsorden. Det har to årsaker. Justisdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endring av våpeninstruksen. I dag har Norge et ubevæpnet politi, men politiet har våpen lagret i utrykningskjøretøyene. Bruk av våpen, unntatt ved nødverge, må godkjennes av politimesteren. Myndigheten til å gi ordre om bevæpning er foreslått endret slik at operasjonsleder får utvidet myndighet til å gi ordre om bevæpning. Høringsforslaget åpner også for generell bevæpning i de politidistriktene der politiet selv mener det er den beste løsningen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kom for kort tid siden med en ny trusselvurdering der det ble advart mot økt terrorfare mot spesielle grupper, blant annet politifolk og politikere. Det ble da bestemt å bevæpne norsk politi midlertidig.

Det er en grunnholdning i vår rettstradisjon at politiet ikke skal benytte sterkere virkemidler enn det som strengt tatt er nødvendig i den aktuelle situasjon, jf. politilovens § 6. Det sivile og ubevæpnede politi har historisk bidratt til det høye tillitsnivået som hittil har preget forholdet mellom befolkning og politi i Norge. Det antas å være tillitsskapende og konfliktdempende at politiet i det lengste avventer med å ta i bruk så sterke virkemidler som våpen.

Det er fra samfunnets side uakseptabelt at kriminelle ved hjelp av våpen kan anvende makt for å gjennomføre ran og utpressing. Enkelte ganger har politiet behov for særlig rask utrykning til et åsted. Gjeldende regler for bevæpning og tilgang til våpen er blitt kritisert fordi politiets utrykning forsinkes og vanskeliggjør en adekvat og rask reaksjon. Politiets personell og tredjepart kan i slike tilfeller bli satt i direkte livstruende situasjoner. Videre har det vært hevdet at et ubevæpnet politi gir et for svakt signal til de tyngste kriminelle aktørene. På den annen side er det vanskelig å se at alminnelig bevæpning løser alle problemer.

Spørsmålet om bevæpning av politiet er ikke et enkelt spørsmål. Det krever nøye avveininger av ulike nevnte hensyn. Høyre er åpen for å vurdere en generell bevæpning av norsk politi, men ikke rede til å konkludere i spørsmålet. Høyre er et parti som legger kunnskap og fakta til grunn for politikken. Dersom ny kunnskap skulle tilsi at generell bevæpning av politiet er nødvendig, vil Høyre vurdere dette. Men det skal tungtveiende argumenter til for å endre dagens våpenpraksis for politiet. En ordning som tidligere har vist seg å fungere godt.