Dette er ifølge VG hovedfunnene i den ferske politianalysen:
•Norsk politi mangler ikke ressurser, men organisering og ledelse
•Kun 13 av 354 tjenestesteder har døgnåpent hele uken
•Bare 5000 av 11 500 jobber med regulære politioppgaver
•Norge er dårligst i Norden til å utnytte politiressursene

- Dette markerer et nullpunkt etter åtte år med rødgrønn justispolitikk, sier Høyres André Oktay Dahl, andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

Høyre mener det er bra at fakta om situasjonen i politiet nå kommer fram.
- Men dette burde kommet tidligere, vi har etterlyst en politistudie flere ganger de siste årene, sier justispolitiker Anders B. Werp. Han mener flere tiltak må til for å sikre trygge lokalsamfunn landet rundt.
- Det viktige er at politiet er til stede slik at folk kan føle seg trygge, og at politiet er beredt til å håndterealvorlige hendelser, sier Werp.

Funnene i politianalysener svært alvorlige.
- Vi er langt på etterskudd i politidekning. Det er for mange lederledd og for mange mål. Arbeiderpartiets justisministre har vært fornøyd så lenge budsjettene har økt, og ikke vært nok opptatt av å følge med på hva man får igjen, sier Oktay Dahl.

Høyre har foreslått flere tiltak for å styrke politiet:
•Overføre oppgaver til sivilt ansatte så politiet kan konsentrere seg om kjerneoppgavene
•Bruke privates kapasitet til å analysere DNA-prøver slik at alvorlige straffesaker kan etterforskes raskere og med høyere kvalitet
•Mer trening og flere øvelser
•Sikre at ekstraordinære hendelser i politidistriktene evalueres grundig, og at lærings- og forbedringspunkter spres til andre politidistrikter.
•Mer sentralt innkjøp av utstyr
•At andre enn politiet skal kunne utstede pass
• Få en sak til Stortinget om IKT-situasjonen i politiet, for å se hva pengene går til og kunne gjøre grep

- Politiets budsjetter må økes, men det handler vel så mye om å bruke pengene smartere, sier André Oktay Dahl.

Høyre mener det nå er et felles politisk ansvar å gjøre noe med de store utfordringene i norsk politi.
- Vi må lære av historien. Vi har ikke råd til kjappe løsninger, nå må vi bruke funnene i analysen og gjøre en grundig jobb for å sikre et sterkt politi som er til stede for å sikre folks trygghet, sier Oktay Dahl.

Politianalysen kan leses på Justisdepartementets nettsider