Av Hårek Elvenes,Stortingsrepresentant Høyre,Medlem av justiskomiteen

Politidistriktene må gjøres store nok til å kunne håndtere kriminaliteten på egen hånd. I dag er løsningen altfor for ofte å kalle på Kripos. Små og sårbare politidistrikter har ført til en utilsiktet styrking av sentrale politiorganer som Kripos og Økokrim. Utviklingen må snus. Politidistriktene må bygges opp til å stå på egne bein. Regjeringen vil desentralisere og gi et mer likeverdig polititilbud over hele landet.

Tidens satsing på norsk politi, sa politidirektøren da statsbudsjettet ble fremlagt. Dette har vi ventet på i årevis, sier riksadvokaten om statsbudsjettet. Som øverste ledere for henholdsvis politi og påtalemyndigheten vet de hva de snakker om. De har slitt tungt i mange år for å bli hørt under rød- grønt styre. Regjeringen avsetter midler til 350 nye politifolk, og 50 nye påtalejurister.

Regjeringens økte bevilgninger til politiet er nødvendig. Men det må skarpere lut til. Det er for mange «vanntette skott» mellom dagens 27 politidistrikter. Politidistriktenes påtalekapasitet er svært ulik. Frifinnelsesandelen, saksbehandlingstiden og påtaleavgjorte saker varierer for mye mellom politidistriktene.

Færre politidistrikter vil gi langt bedre muligheter til å styrke små og sårbare spesialistmiljøer i distriktene. Ikke minst hva gjelder rekruttering og muligheten til å beholde nøkkelpersonell. Politidistrikter med flere politifolk og spesialister vil gi et bedre politi til befolkningen.