I et innlegg i Dagens Næringsliv 11. mai spør utviklingsminister Heikki Holmås retorisk om hvilke land eller prosjekter han bør kutte norsk bistand til. Han bør gjøre omfattende endringer og ikke minst prioriteringer.

Selv med rundt en prosent av BNI i bistandsbudsjett vil Norge alltid ha budsjettmessige, så vel som menneskelige, begrensninger. Det gjør at Høyre vil gjøre klarere geografiske og tematiske prioriteringer. Norge må være relevant og kunne utgjøre en forskjell for at vi skal engasjere oss. Vi må også ha forutsetninger for å bidra.

Høyre vil konsentrere bistanden om Afrika. Det er her den største andelen av verdens fattige er og svært mange av statene har behov for assistanse for å utvikle seg. I dag mottar over halvparten av verdens stater norsk bistand. Det er et altfor høyt antall.

Tematisk vil Høyre bidra med virkemidler som støtter våre to hovedmål. De viktigste tiltakene vil være fjerning av handelsrestriksjoner, helse, utdanning, ren energi og støtte til sivilt samfunn og institusjonsbygging.

Så spørs det om Holmås lytter eller ser seg fornøyd med status quo.

Peter S. Gitmark, Høyres utviklingspolitiske talsmann