En hjertesak for Høyre er bedre løsninger for å bygge ut veier og kollektivtrafikk raskere. Det vil føre til flere, bedre og tryggere veier og et bedre kollektivtilbud, sier Karen Anne Kjendlie, gruppeleder på fylkestinget og tredjekandidat for Vestfold Høyre til stortingsvalget.

- Vi har prioritert å øke tilskuddsordningen til trafikksikkerhet. Når vi vedtok Handlingsplan for fylkesveiene 2010-2013, så utgjorde investeringene til myke trafikanter sammen med investeringer til gang- og sykkelveier 41 % av budsjettet og i kronebeløp var det 146 millioner kroner. I Handlingsprogrammet 2014-2017 er 64 %, dvs. 233 millioner kroner av midlene satt av til trafikksikkerhet og til gang- og sykkelveier. I tillegg har vi vedtatt å doble tilskuddsordningen til kommunene neste år fra 6 til 12 millioner kroner, fortsetter Kjendlie. Se nettsak fra Vestfold fylkeskommune her.

Vestfold er et lite fylke med mange innbyggere. Gode kollektivløsninger mellom hjem og arbeid er avgjørende for å få flere til å benytte seg av kollektivtilbudet. Fra 2007-2011 er det bevilget 3 millioner kroner til en forsøksordning for å prøve ut nye kollektivtiltak, og som så langt viser gode resultater. - I budsjettet for 2013 øker vi kollektivsatsingen ytterligere med 7,5 millioner, sier Kjendlie. Se oppslag fra Tønsbergs Blad her: Vil sørge for at bussen går ofte.


- Det er fortsatt et stort behov for å forbedre kollektivtilbudet i Vestfold, og med unntak av Akershus har vi de mest trafikkerte fylkesveiene i landet. Behovet for vegvedlikehold og kollektivtilbud vil øke i årene som kommer, sier Kjendlie

- I Vestfold har vi lenge ønsket oss inn i den statlige belønningsordningen for å styrke kollektivtilbudet. Vi har merket oss at regjeringens såkalte storsatsing i Nasjonal transportplan, som innebærer 10 milliarder mer til vegvedlikehold på fylkesveiene, dessverre får liten effekt i Vestfold. Av økte veimidler til Vestfold utgjør dette omtrent null i kroner og øre, fordi det vi mottar i rentekompensasjon er det samme vi får i økte veimidler totalt. Vi satser på en ny regjering til høsten, og at vi da også får komme inn i den statlige belønningsordningen, sierKjendlie.

Høyre har vært i posisjon i Vestfold siden 2007 sammen med Venstre og Frp, og fra 2011 med Krf i tillegg. Både skole og samferdsel er prioriterte hovedområder for posisjonen, avslutter Kjendlie.