Velkommen til Norges mest spennende politiske debatt!

Den skal ende med at Høyres Landsmøte i 2013 vedtar stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Vårt mål er at dette programmet skal prege Norge i mange år fremover.

Vi har ambisjoner om at denne debatten skal skille seg fra andre politiske debatter, både i innhold og form. Den politiske debatten er ofte preget av dagsaktuelle saker som fremstår som viktige der og da. Ofte er de glemt etter kort tid.

Før vi diskuterer virkemidlene som skal tas i bruk innenfor en fireårsperiode, ønsker vi først å invitere til en debatt om de langsiktige målene på utvalgte viktige områder. Vi ønsker en åpen debatt der flest mulig har både lyst og mulighet til å delta.

Første fase av Høyres programarbeid handler om Norge 2030 – Hvor vil vi? Den starter nå og går frem til partiets landsmøte 4.-6. mai 2012.

Programkomiteen mener Norge står overfor tre hovedutfordringer i tiden frem mot 2030:

• Bærekraft

• Konkurransekraft

• Livskraft

På hvert av disse tre temaene er det utarbeidet et eget hefte. I disse heftene vil dere finne flere påstander som vi mener beskriver situasjonen vi har i 2012. Disse påstandene er underbygget med fakta om nåsituasjonen og hvordan utviklingen vil være fremover hvis vi fortsetter som nå. I teksten er det også beskrevet noen dilemmaer og veivalg vi står overfor. Dere vil imidlertid ikke finne forslag til mål.

Her skiller denne prosessen seg vesentlig fra hva som er vanlig i Høyre. Det er vanlig å presentere fakta som bygger opp om noen forslag til politiske virkemidler og mål. Så diskuteres disse i partiet. Nå ønsker vi å gjøre det annerledes. Vi vil at forslagene til mål skal komme frem gjennom debatten. Derfor spør vi avslutningsvis på alle områdene hva dere mener bør være målet.

Vi ønsker med andre ord en måldebatt og ikke en virkemiddeldebatt. Den skal dere få stor mulighet til å delta i etter Landsmøtet 2012. Da har vi et helt år frem til neste Landsmøtet til å diskutere det nye stortingsvalgprogrammet.

Debattform

I debattheftene og på Norge 2030-nettsidene finner du flere påstander som samlet etablerer en situasjonsbeskrivelse av hvor Norge er i dag. Det er viktig at vi i fellesskap blir enige om dette.

På den måten kan vi ha en fruktbar debatt om hvor vi ønsker å være i 2030. Det opp til deg å korrigere dette bildet hvis du er uenig. Det kan også være at du mener vi ikke har lagt vekt på det du mener er vesentlig. Da håper vi at du også bidrar med nye påstander som underbygges med fakta.

Alle påstandene underbygges med en begrunnelse. Vi håper disse tas med som del av debatten. Hvis dere mener noe er feil eller har eksempler på andre fakta av nyere dato som illustrerer problemet bedre, ønsker vi innspill på dette. Alternative fakta som enten korrigerer, forsterker eller forandrer situasjonsbeskrivelsen er av stor verdi i prosessen.

Når vi inviterer til en diskusjon om mål for Norge i 2030, så er det viktig at vi ikke bare kommer frem til mål. Vi må også bli enige om hvordan vi skal kunne vurdere om Norge beveger seg i riktig retning og hvordan man skal kunne konstatere om målet er nådd.

Det hjelper lite om Høyre vedtar at Norge skal ha verdens beste skole i 2030, hvis alle har hver sin oppfatning om hva verdens beste skole er. Måles det i faglige ferdigheter, arbeidsmiljø, sosial utjevning eller demokratiforståelse?

Hva skal dette ende opp i?

På Høyres Landsmøte 2012 skal partiet vedta politikk på hvert av hovedtemaene: Bærekraft, konkurransekraft og livskraft. Debatten har dermed som formål å få frem hva Høyre mener er målene for Norge i 2030 på disse områdene. Disse målene vil være avgjørende for hva vi foreslår i stortingsvalgprogrammet for neste periode.

Debatten har en egenverdi for partiet Høyre, men også for alle som deltar. Vi får kunnskap og innsikt i svært viktige samfunnsspørsmål. Egne standpunkt og holdninger blir utfordret av andre og nye ideer og oppfatninger oppstår.

Debatten gjør også at vi som er i Høyre får et felles kunnskapsgrunnlag når vi skal diskutere hva som skal være partiets politikk i perioden 2013-2017.

Hvordan delta?

Det er mange måter å delta på i debatten om Norge 2030. Du kan sitte hjemme og delta i nettdebatten på Norge-2030-sidene på hoyre.no, eller du kan engasjere deg sammen med andre i regi av partiet lokalt.

Alle heftene er også tilgjengelige på hoyre.no og det er tilrettelagt for debatt. Her kan du legge ut synspunkter, supplerende eller alternativ informasjon, og du kan delta i diskusjon med andre. Høyre vil følge debatten og systematisere innspill som kommer her. Disse vil bli brukt i arbeidet med å lage forslag til vedtak på Landsmøtet i 2012. Du kan også sende svar på spørsmålene i heftene til Høyre. Disse svarene vil bli behandlet av utvalget som skal lage forslaget til vedtak på Landsmøtet.

Lokal- og fylkesforening

Sjekk om din lokalforening har egne møter eller grupper som jobber med Norge 2030. Du kan ta kontakt med din lokalforening og melde at du ønsker å delta. Det er også lokalforeningene som velger hvem som skal delta på fylkesorganisasjonens årsmøte. Du finner kontaktinformasjon på hoyre.no. Lokalforeningene kan sende resolusjonsforslag om Norge 2030 til sitt fylkesårsmøte og/eller Høyres Landsmøte.

Alle fylkesorganisasjonene i Høyre er bedt om å diskutere Norge 2030 på sine fylkesårsmøter. For å være delegat dit må du være valgt av din lokalforening. Men årsmøtene er åpne for publikum, så du kan være tilhører til innledninger og debatt om Norge 2030.

Du må være valgt delegat fra din fylkesorganisasjon for å kunne stemme på Høyres landsmøte. Men Landsmøtet er åpent for publikum og vil også kunne følges i sanntid på hoyre.no. Du kan også sende
forslag til Høyres Landsmøte. Frist for forslag til resolusjoner til Høyres Landsmøte er 19. april 2012.

Høyres Stortingsvalgprogram 2013-2017

Høyres stortingsrepresentanter forplikter seg til å følge stortingsvalgprogrammet. Det er det viktigste politiske dokumentet for partiet. Stortingsvalgprog- rammet er et handlingsprogram for hva Høyre vil foreslå og gjennomføre. Høyre legger stor vekt på at programmet skal være realistisk og gjennomførbart i en fireårsperiode.

Det er Landsmøtet som vedtar stortingsvalgprogrammet. Det skjer på det siste Landsmøtet før valget. Det betyr at programmet for neste stortingsperiode vil bli behandlet på Landsmøtet våren 2013.

Programkomiteen

Det er programkomiteen som har ansvar for å lage et utkast til program som kan behandles på Landsmøtet i 2013. Komiteen har også ansvar for å legge til rette for at hele partiet blir involvert i dette arbeidet ogat mange får mulighet til å komme med forslag og innspill.

Programhøring

Høsten 2012 vil programkomiteen legge frem et utkast til program for perioden 2013-2017. Dette vil bli sendt på høring til hele partiet. Da kan alle komme med forslag til endringer og innspill på ny politikk. Fristen for dette vil være før jul 2012. På bakgrunn av dette vil programkomiteen lage et nytt utkast til program som vil bli lagt frem tidlig i 2013. Dette utkastet vil da bli behandlet i hele partiet. Konkrete endringsforslag til dette må fremmes til Landsmøtet 2013.

Landsmøtet 2013

Til Landsmøtet i 2013 vil sentralstyret innstille påen redaksjonskomite som består av noen delegater på Landsmøtet. Denne redaksjonskomiteen har som oppgave å vurdere alle de endringsforslagene somer kommet til programutkastet, og anbefale overfor Landsmøtet hvilke som bør vedtas og hvilke som bør avvises. Deretter vil hele Landsmøtet stemme overalle disse anbefalingene. Til slutt vedtar Landsmøtet programmet med alle endringene som har fått flertall. Dette blir programmet som vil gjelde for partiet de neste fire årene.

Hvordan kan jeg bidra og påvirke?

Det er mange måter å delta i arbeidet med nytt stortingsvalgprogram. Enten kan du delta med synspunk- ter direkte til programkomiteen og Høyre sentralt, eller du kan påvirke gjennom din lokalforening.

Lokalforening/fylkesorganisasjon

Mange lokalforeninger og fylkesorganisasjoner etablerer grupper som jobber med å utvikle politikktil stortingsvalgprogrammet. De har ofte ulike grupper med ansvar for ulike tema. Ta kontakt med din lokal- forening eller fylkesorganisasjon for å finne ut om det er et slikt arbeid du kan være med i eller gi innspill til. Du finner også informasjon om dette på hoyre.no.

Unge Høyre/Senior Høyre/Høyres Studentforbund/Høyres Kvinneforum

Høyres sideorganisasjoner deltar også direkte i programarbeidet. Er du medlem i en sideorganisasjon, kan du også delta i programarbeidet gjennom dem. Sjekk på deres internettsider hvordan du kan gjøre dette eller ta kontakt med din lokalforening/kontaktperson.

Innspill og forslag til programkomiteen

Programkomiteen begynner å jobbe med første utkast til stortingsvalgprogram våren 2012. Du kan sende innspill til dette arbeidet når som helst.Når førsteutkastet er laget og presentert tidlig høsten 2012, så er det også mulig å komme med konkrete forslag til dette gjennom hele høsten 2012. Frister og fremgangsmåte for forslag til programkomiteen vil bli å finne på hoyre.no når utkastet er lansert.

Når det endelige utkastet foreligger tidlig 2013, så kan du påvirke det endelige utkastet med konkrete endringsforslag til Landsmøtet. Fristen for å fremme forslag vil bli annonsert når utkastet presenteres, men det vil være om lag to uker før Landsmøtet i begynnelsen av mai samme år.

Møter med programkomiteen

Programkomiteen kommer til å sette av tid til møter med interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer frem til sommeren 2012. Ta kontakt med sekretæren for programkomiteen Peder Tellefsdal for et slikt møte (peder.tellefsdal@hoyre.no)

Husbesøk

Høsten 2012 vil Høyre banke på dører i hele landet for å høre hva folk mener bør være Høyres politikk i neste program. Ønsker du å delta i dette arbeidet, så melder du din interesse lokalforeningen din.

www.hoyre.no

Når programkomiteen har laget førsteutkastet til stortingsvalgprogram vil det bli lagt til rette for debatt og innspill direkte på hoyre.no.

Programkomiteen er:

Bent Høie (Rogaland) -bent.hoie@stortinget.no - leder

Linda Hofstad Helleland (Sør-Trøndelag) -linda.helleland@stortinget.no

Anniken Hauglie (Oslo) -anniken.hauglie@radhuset.oslo.kommune.no

Frank Bakke Jensen (Finnmark) -frank-bakke.jensen@stortinget.no

Arne Thomassen (Aust-Agder) -arne.thomassen@lillesand.kommune.no

Regina Nargis Alexandrova (Troms) -regina.alexandrova@hotmail.com

Helge Orten (Møre Romsdal) -helge@oshaug.no

Jon Gunnar Pedersen (Vestfold)-jon.gunnar.pedersen@arcticsec.no

Birthe Eriksen (Hordaland)-birthe71@gmail.com

Gunnar Gundersen (Hedmark)-gunnar.gundersen@stortinget.no

Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud)-kristin.ormen.johnsen@hibu.no

André Støylen (Oslo)-andre@stoylen.no

Henrik Asheim (leder i Unge Høyre)-henrik.asheim@hoyre.no

Peder Tellefsdal -peder.tellefsdal@hoyre.no - programsekretær

Klikk her for å komme tilbake til Norge 2030 sine nettsider.