Innledning/åpningsseremoni 27. mars 2009 kl. 13.00:
Ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland, ønsket Senior Høyres Landsmøte velkommen til Stavanger.

Velkomsthilsener:
SHLs leder, Michael Birkeland, ønsket velkommen til Landsmøtet. Spesiell hilsen gikk til æresmedlem Ørnulf Dæhlie og hans kone Turid samt representant fra Moderata Seniorers, Gösta Lange. Landsmøtet sender blomsterhilsen til stortingsrepresentant Inge Lønning og til seniorrådgiver kommunalpolitikk, Hans Kristian Hogsnes, som begge har meldt sykdomsforfall som innledere til møtet. Leder for Stavanger Senior Høyre, Olav Frafjord, ønsket, på vegne av sin forening, velkommen til byen og lykke til med møtet. Han introduserte også det kunstneriske innslaget.

Konstituering:
Innkallingen ble godkjent.
Sakslisten ble godkjent.
Forretningsordenen ble godkjent.

Etter innstilling fra Landsstyret ble følgende valgt:
? som dirigenter: Kari Thu og Kari Tenden.
? som sekretær og protokollfører Fiffi Sars, Høyres Hovedorganisasjon.
? som fullmaktskomité: Inger Sjong (leder), Aud Schwital og Arnt M. Storvik.

Redaksjons-/resolusjonskomité: Turid Wickstrand Iversen, leder, Reidar Skotgård, Karin T. Espeland, Olav Frafjord, Per Foshaug og Otto Hammervold ble valgt etter innstilling fra Landsstyret. Tor Mathisen som var innstilt fra Landsstyret hadde meldt forfall.

Som tellekorps: Kitty K. Hermansen, leder, Oddvar Tjøm og Kjell Kåsin.
Landsmøtet ba sekretær Anne-Marie Sars-Olsen om å bistå tellekorpset.

Til å underskrive protokollen: Olav Frafjord, Gerd Evelyn Solberg og Kari Tenden.

??

Fredag 27. mars:
Stortingsrepresentant og partileder, Erna Solberg, innledet til "Den politiske situasjon" med påfølgende spørsmål og kommentarer.

?

Behandling av landsmøtesakene startet kl. 13.30:
Fullmaktskomiteens leder, Inger Sjong, la frem komiteens innstilling.
Etter innsjekking kl. 14.00 var det 42 stemmeberettigede til stede, kl. 16.00 var det 43 stemmeberettigede. I tillegg var observatører, ledsagere og gjester i salen. Deltagerliste følger protokollen.
?
Beretningen 2008:
Beretningen ble lagt frem av Michael Birkeland. Det ble åpnet for debatt.
Følgende oversendelsesforslag til sak 3 Landsstyrets årsberetning ble fremmet:
Fra Kari Tenden, fylkesleder Rogaland SH:
1. "Landsstyret må medvirke til at spørsmålet om hvordan kontingenten bør fordeles mellom den lokale Høyreforening, som ikke har egen seniorforening, og Seniorforeningen hvor medlemmet deres er medlem."
2. "Landsmøtet ber Landsstyret arbeide videre med spørsmålet om Senior Høyre skal ha representasjon i Høyres arbeidsutvalg og andre råd og utvalg på lik linje med Unge Høyre."
Fra Olav Frafjord, leder i Stavanger SH:
1. "Jeg har følgende oversendelsesforslag til Landsstyret: Landsmøtet ber Landsstyret sørge for at de lokalforeninger som ønsker det, får overført kontingenten for sine medlemmer direkte til seniorforeningens konto ved at seniorforeningens kontonummer anføres på giroblanketten."
Fra Olaf Aurdal, leder i Eigersund SH:
"Forslag til oversendelse:
1. Lokalforeninger som ønsker det, kan selv innkreve medlemskontingenten.
2. Ektefelle/samboer betaler halv kontingent.
3. Medlemmer i Senior Høyre betaler pensjonistkontingent fra det året de fyller 62 år.
4. Medlemmer i lokale Høyreforeninger med egne seniorforeninger overføres automatisk til seniorforeningene det året de fyller 62 år.
5. Lokale seniorforeninger skal ikke betale kontingentandel til egen kommuneforening.
6. Fremtidige landsmøter avvikles med kun en overnatting. Reiseutjevning vurderes innført.
7. Saker som har direkte betydning for fylkes- og/eller lokalforeningene, skal sendes på høring."
Fra Laila Husebø, Stavanger SH:
"I årsberetningen står det at "vår økonomi er en utfordring". Ut fra dette regner jeg med at alle innspill for å få ned utgiftene er av det gode. Jeg ser av foreningsoversiktene at 7 av 43 lokalforeninger, 1 av 7 fylkesforeninger og 8 av 38 kontaktpersoner ikke har mail-adresser. Det betyr at av til sammen 88 foreninger og kontaktpersoner har 72 stk. mail-adresser.
Ved å sende all post på mail istedenfor pr. post, kan man spare ganske mye portoutgifter. Bare se hva det koster å sende alle landsmøtepapirene pr. post istedenfor pr. mail. Det blir store summer. De som ikke har mail-adresser, skal selvfølgelig fortsatt få alt pr. post.
Så mitt forslag er at alt heretter sendes på mail til de som har DET og ikke pr. post."
Fra Erik Brinchmann, leder i Haugesund SH:
"Til dagsorden:
Forslag til vedtak:
Landsstyret bes om å vurdere endring i rekkefølgen i saksbehandlingen i § 7.4 ordinært Landsmøte, slik at rekkefølgen blir:
7.4.1 Landstyrets beretning om virksomheten siden siste årsmøte.
7.4.2 Regnskap siden siste årsmøte og revisors beretning.
7.4.3 Landsstyrets arbeidsplan for kommende periode."
Ingen av disse forslagene ble realitetsbehandlet.
Oversendes Landsstyret for videre behandling. Det siste forslaget er i realiteten også et lovendringsforslag.

Erik Brinchmann, leder i Haugesund SH, fremmet følgende forslag til
Sak 3 Landsstyrets årsberetning:
"SHLs årsberetning for 2008 godkjennes med de av Årsmøtets kommentarer som vedlegges protokollen.
Kommentarer:
• Beretningen skal være STYRETS beretning og styrets medlemmer skal underskrive den.
• Politiske vurderinger og generelle kommentarer som styret vil gi uttrykk for (hvilket er ønskelig at de gjør), kan skrives som egne tilleggskommentarer, men under egen overskrift, for eksempel: "Leders kommentarer" eller "Styrets kommentarer".


Vedtak:
Forslaget fra Erik Brinckmann ble enstemmig vedtatt med hans kommentarer.

?

Regnskapet for 2008 ble lagt frem av dirigentene ved at revisors beretning ble opplest.

Vedtak:
Regnskap og balanse for Senior Høyres Landsforbund 2008 vedtas i samsvar med vedlagte oppstilling. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

?


Arbeidsplaner for år 2009-11
Forslag til Landsstyrets arbeidsplan ble lagt frem av leder Michael Birkeland.
Følgende forslag ble fremmet til
Sak 5 Arbeidsplan for kommende periode:
Fra Erik Brinchmann, leder i Haugesund SH:
Forslag til endret tekst:
Vedr. politikk - (forslag til endret tekst - ingen substansiell endring, men redaksjonell):
"En hovedutfordring blir Stortingsvalget i 2009. Valgkampen er i gang og SHL vil bistå partiet for å oppnå størst mulig oppslutning for Høyre.
• Senior Høyre (SH) både vil og skal delta på alle plan i utformingen av partiets program og i gjennomføringen av valgkampen.
• SH vil gjøre Høyres fylkes- og lokalforeninger oppmerksomme på den store muligheten og de ressurser som ligger i de etablerte seniorforeningene. Disse medlemmene kan drive aktivt også på dagtid, og er skolert i å fremføre Høyres budskap.
• I ESCU-arbeidet (Europeisk Seniorunion) har SH i dag ikke økonomi til mer enn å betale kontingenten. Aktiv deltagelse i denne unionen er fortsatt ønskelig.
• Som eneste parti i Norge som har programfestet EU-medlemskap, ønsker SH ny EU-debatt.
• SH Landsstyre vil oppfordre og stimulere til at flere av våre medlemmer lar seg nominere og vil delta i det politiske arbeidet for Høyre."

Fra Olaf Aurdal, leder i Eigersund SH:
"Forslag til realitetsbehandling:
Organisasjonshåndboken/veilederen bør bl.a. ha som tema:
1. Hvordan verve seniormedlemmer.
2. Hvordan stifte Senior Høyre lokalt.
Ingen av forslagene ble tatt opp til realitetsbehandling, men man anmodet om å oversende forslagene til Landsstyret for videre behandling.

Vedtak ved realitetsbehandlingen:
Landsstyrets arbeidsplaner for år 2009 - 11 ble godkjent

?

Sak 6 Lovendringer
Olaf Aurdal, Eigersund SH, og Oddvar Tjøm, Ringerike SH, fremmet begge endringsforslag som var realitetsendringer og som derfor eventuelt må oversendes Landsmøtet i 2011 fordi fristen for innsendelse av lovendrings-forslag gikk ut 27. januar.
Th. Fougner, Sarpsborg SH, fremmet forslag som både var realitetsendring samt bygget på en misforståelse og ble derfor trukket.

Landsstyret foreslo å fjerne siste setning i § 4.1 slik at teksten vil lyde:
"Organisasjonen bygger på individuelt medlemskap. Alle stemme-berettigede seniorer som er enige i SHLs formål og som ikke er tilsluttet noe annet parti eller har sagt seg villige til å stå på konkurrerende valgliste, kan være medlemmer i Senior Høyre. Alle medlemmer i Senior Høyre er også medlemmer i Høyre. For stemmerett og valgbarhet kreves at forfalt kontingent er betalt."

Landsstyret foreslo å fjerne funksjonstidsbestemmelsene i § 7.4.8.1 slik at teksten vil lyde:
"Landsstyret som består av: Leder, 1. og 2. nestleder, 4 styremedlemmer, 3 numeriske varamedlemmer. Leder og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 2 år."

Landsstyret foreslo å fjerne bestemmelsen i § 7.4.8.2 Politisk Utvalg om at et medlem i Landsstyret også skal være medlem i Politisk utvalg slik at teksten vil lyde:
"Første nestleder leder Politisk Utvalg. I tillegg velges 3 medlemmer for 2 år samt et varamedlem for 2 år. "

I § 7.4.8.3 Revisor oppdateres antall år slik:
"Revisor og vararevisor velges for 2 år."
Landsstyret foreslår å lovfeste et organisasjonsutvalg slik at teksten vil lyde:
"§ 7.4.8.2. B Organisatorisk Utvalg
Andre nestleder leder organisatorisk utvalg. I tillegg velges 2 medlemmer for 2 år samt 1 varamedlem for 2 år."

Landsstyret foreslår at lovendringene trer i kraft øyeblikkelig.


Vedtak:
Landsstyrets forslag til endring i § 4.1 ble vedtatt mot 9 stemmer.
Landsstyrets forslag til endring i § 7.4.8.1 ble vedtatt mot 4 stemmer.
Landsstyrets forslag til endring i § 74.8.2 ble enstemmig vedtatt.
Landsstyrets forslag til endring i § 7.4.8.3ble enstemmig vedtatt.
Landsstyrets forslag til tillegg § 7.4.8.2 B ble enstemmig vedtatt.

?

Kontingent
Landsstyrets innstilling: ingen heving av forbundskontingenten i 2009.

Vedtak:
Ingen kontingentøkning i 2009.

?


Lørdag 28. mars:
Stortingsrepresentant Bent Høie presenterte forslag til nytt stortingsvalgprogram sammen med tidligere stortingsrepresentant, forfatter Afshan Rafiq. Programmet skal vedtas på Høyres Landsmøte 2009.

Fylkessekretær i Rogaland Harald Ellingsen innledet om kommunikasjon og ulike valgkampaktiviteter.

Resolusjoner
Resolusjonskomiteens leder, Turid Wickstrand Iversen, presenterte det innkomne forslag fra Østfold SH, et endringsforslag til dette forslaget og et resolusjonsforslag fra komiteen. Komiteen anbefalte at Landsmøtet vedtar 2 resolusjoner.
Arnt M. Storvik, leder i Østfold SH, trakk deres opprinnelige forslag til resolusjon.
Til behandling forelå:
1. Tiltak mot vold og lovbrudd må prioriteres!
2. Senior Høyre vil ha et kvalitetsløft i tilbudet til demente og deres pårørende.
I den første resolusjonen ble det fremmet forslag om å fjerne punktet om:
"Kriminelle innvandrere som har fått avslag om opphold, må omgående sendes ut av landet." Ved avstemning støttet 22 punktet. Videre ble det besluttet å ta inn 2 mindre tillegg i teksten.
Vedtak:
Resolusjon 1 Enstemmig vedtatt.
Resolusjon 2 Enstemmig vedtatt.
Resolusjonene oversendes Høyres Landsmøte 2009.
Resolusjonene følger protokollen.

?

Første nestleder Turid Wickstrand Iversen la også frem det allerede vedtatte Manifestet. Hun ba Landsmøtet om innspill som kunne sendes PU for viderebehandling og oversendelse til Landsstyret for eventuelt vedtak. 7 landsmøtedelegerte overleverte flere ulike innspill som alle oversendes Politisk Utvalg for videre behandling.

?
Valg til styret:
Valgkomiteens leder Johan Magnus Aasgaard la frem valgkomiteens enstemmige innstilling slik:
Leder: Michael Birkeland, Trondheim og omegn, Sør-Trøndelag, velges for 2 år
1. nestleder: Turid Wickstrand Iversen, Drammen, Buskerud, velges for 2 år
2. nestleder: Inger Sjong, Bergen, Hordaland, velges for 2 år
styremedlem: Tore Haugen, Oppegård, Akershus, velges for 2 år
styremedlem: Unni Stampe, Oslo, velges for 2 år
styremedlem: Arnt M. Storvik, Fredrikstad, Østfold, velges for 2 år
styremedlem: Alvhild Yttergård, Tromsø, Troms, velges for 2 år
Varamedlem:
1. Truls G. Hansen, Nøtterøy, Vestfold, velges for 2 år
2. Otto Hammervold, Trondheim og omegn, Sør-Trøndelag, velges for 2 år
3. Kari Tenden, Stavanger, Rogaland, velges for 2 år

Politisk Utvalg:
Medlem: Olav Frafjord, Stavanger, Rogaland, velges for 2 år
Medlem: Tor Mathisen, Kristiansand, Vest-Agder, velges for 2 år
Medlem: Per Foshaug, Sandefjord, Vestfold, velges for 2år
Varamedlem: Karin T. Espeland, Oslo, velges for 2 år
Organisatorisk Utvalg:
Tore Haugen, Oppegård, Akershus, velges for 2 år
Kari Tenden, Stavanger, Rogaland, velges for 2 år
Varamedlem: Oddvar Tjøm, Ringerike, Buskerud, velges for 2 år

Revisor: Turid Grønnern, gjenvelges for 2 år
Vararevisor: Per Holmsen, gjenvelges for 2 år

Valg:
Det var ingen motforslag til noe punkt, og alle valg ble vedtatt ved akklamasjon.

Landsstyrets innstilling til ny valgkomite var som følger:
Johan Magnus Aasgaard, Østfold, leder
Margit Bjørnerud, Sør-Trøndelag
Aud Schwital, Vestfold

Valg: Det var ingen motforslag til noe punkt og valget ble vedtatt ved akklamasjon.

?
Landsmøtet 2011:
Vedtak:
Neste års Landsmøte ble vedtatt lagt til Oslo 8. og 9. april 2011. Det vil bli praktisert reiseutjevning ved dette møtet og det meste av det praktiske forberedende arbeid legges til administrasjonen.

?
Landsmøtet ble hevet kl. 1700 lørdag 28. mars 2009.


__________________
Fiffi Sars
ved protokollen


Bevitnet:


______________ _________________
Olav Frafjord /s/ Gerd E. Solberg /s/


______________________
Kari Tenden /s/