God karriereveiledning er ikke minst viktig for å hjelpe elever som sliter med motivasjonen. Høyre vil styrke rådgivningstjenesten og legge til rette for samarbeid på tvers av skoler, kommuner og forvaltningsnivåer. Høyre er opptatt av å ta i bruk ny teknologi for å gjøre rådgivningstjenester mer tilgjengelig utover ordinær skoletid, samt muliggjøre bruk av flere fagressurser for rådgiving av elever.

Nødvendig kompetanse må være tilgjengelig for elever på alle skoler. Undersøkelser viser at fire av ti rådgivere på ungdomstrinnet ikke har anbefalt kompetanse for oppgaven. Mange skoler makter heller ikke å gi både sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesveiledende rådgivning.

Mange fylkeskommuner har denne kompetansen, og et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene vil kunne avhjelpe utfordringen. Det er viktig at rådgivningen i skolen også inkluderer dialog med foreldrene, da foreldrene har en viktig rolle som mentorer for sine barn.

Høyres løsninger:

  • sikre at rådgiverne i skolen har solid kompetanse innenfor både utdannings- og yrkesrådgivning og sosialpedagogisk rådgivning
  • stille krav om at rådgivere må ha regelmessig etterutdanning for å fortsette i yrket

Har du spørsmål til Høyre om rådgivningstjenesten som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.