Det er et overordnet mål at mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer skal ha gode muligheter til å ta vare på egen helse. Et hovedformål med lovendringen er å gjøre veien til spesialisthelsetjenesten kortere for personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Hvis en psykolog i dag mener at en pasient har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten, må pasienten gå til fastlegen for å få behandling.

Helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, mener det er viktig å anerkjenne psykologenes kompetanse til å henvise videre.

- Vi ønsker jo at det skal være lav terskel for å søke hjelp, og vi ønsker flere psykologer ut i kommunene. Da må vi også gi dem mulighet for å gi barn og unge en rask vei inn i spesialisthelsetjenesten.

Forslaget innebærer at også psykologer i PP-tjenesten og barnevernet omfattes av ordningen. Disse har en nøkkelrolle i å se barn og unge som bør få hjelp. Regjeringen går dermed lenger enn det den forrige regjeringen foreslo. De rødgrønne partiene ønsket kun å gi henvisingsrett til offentlig ansatte psykologer eller som utøver sin virksomhet etter avtale med kommunen eller regionale helseforetak.

- I dag er det slik at dersom en psykolog i PP-tjenesten mener at en elev trenger utredning eller hjelp, må psykologen sende eleven til fastlegen for å henvise videre til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP). Ofte kan henvisningene fra fastlegen være mangelfull, og eleven må gå flere runder før han eller hun får nødvendig hjelp. Jeg mener vi i dag har en byråkratisk ordning som innebærer unødvendig bruk av samfunnets ressurser og gjør veien til behandling eller utredning lang for de som har behov for hjelp. Forslaget bidrar til å gi et løft for pasienter med rusproblemer og psykiske problemer, og er en klar forenkling for pasientene. Dette er en svært god nyhet, og vil gjøre veien til hjelp kortere for mange pasienter, sier Tone Wilhelmsen Trøen.