- Bygging av store veiprosjekter kan ta over 10 år fordi planprosessen trekker ut. Sånn kan vi ikke fortsette, sier Erna Solberg, leder av Høyre. I tillegg er norsk veibygging gammeldags og ineffektiv. Vi vil samarbeide med private (offentlige-privat samarbeid – OPS) slik at trygge og sikre veier kan komme på plass raskere enn i dag, understreker Solberg.

Dårlig vei er en medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker, og ikke minst bidrar det til at utfallet blir langt mer alvorlig når ulykken først skjer. Høyre vil derfor endre standarden for når det skal bygges fysiske midtdelere og flere firefeltsveier, og prioritere langt større midler til bygging av midtdelere og andre trafikksikkerhetstiltak.

- Høyre vil bygge midtdelere på alle veier hvor det kjører mer enn 4 000 bilister i døgnet og fysisk adskilte firefeltsveier der hvor det kjører mer enn 8000 bilister i døgnet, sier Solberg.

Vedlikeholdsetterslepet på dagens veier er i følge Statens vegvesen på 28 mrd kroner. Høyre vil derfor etablere et nytt, stort fond og bruke avkastningen på vedlikehold av infrastruktur som veier og bane.

- Dagens bevilgninger er ikke tilstrekkelige til å ta igjen enorme etterslepet. Derfor vil vi etablere et vedlikeholdsfond for vei og bane på 50 mrd kroner, sier Erna Solberg.

I tillegg satser Høyre påen kraftig utbygging av kollektivtrafikken i og rundt de store byene. Dette er helt nødvendig siden beregninger viser at befolkningen i storbyregionene vil vokse med 30-40 pst frem mot 2030. Dette gir så enorme trengselsutfordringer i storbyene at antall kollektive reiser rett og slett må økes betydelig. En slik utfordring kan ikke løses bare med mer vei, bare med mer bane, tog, sykkel og bruk av føttene. Høyre vil også gi storbyene større innflytelse, og gir storbyene ”eierskapet” til kollektivløsningene i egen by.

Samtidig sier Høyre nei til rushtidsavgift og veiprising da dette er virkemidler som har vist seg åikke være nødvendige for åoppnåøkt brukt av kollektivtilbud i byene, og som dessuten rammer usosialt og skjevt.

I store byer er det selvsagt ogsåviktig at det legges til rette og tas hensyn til de myke trafikantene. - Derfor vil vi opprette en egen belønningsordning for gang- og sykkeltiltak i storbyene på 50 millioner kroner årlig, avslutter Erna Solberg.

Høyres tiltak for flere bedre og tryggere veier:

-Avtale om raskere veiutbygging

-Samarbeid med private for å bygge flere nye veier raskere

-Et mål om null drepte på riksveiene som følge av dårlig veistandard

-Etablere et vedlikeholdsfond for vei og bane på 50 mrd kr

-Kraftig utbygging av kollektivtrafikken i og rundt de store byene

-Nei til rushtidsavgift og veiprising

-Større hensyn til myke trafikanter