Jeg har alltid vært opptatt av å opptre ryddig overfor partiet og velgerne som har gitt meg tillit. Jeg har arbeidet samvittighetsfullt i tråd med dette. I forbindelse med mitt verv i ASECAP og min kones næringsinteresser har jeg likevel trådt feil. Dette beklager jeg.

Jeg vil nå bruke noe tid på å rydde opp i de uklarheter som er skapt. Jeg har de siste dagene måttet svare på mange spørsmål. Bare noen få av de mange svar som er gitt har kommet på trykk. Jeg ønsker derfor å gjøre oppmerksom på følgende:

· Jeg har ingen formell rolle i noe bompengeselskap. Jeg har praktisert en åpen linje og gitt råd i forbindelse med ulike samferdselsprosjekter, blant andre Forum Nye Bergensbanen og Kyststamveien.

· I flere år har jeg møtt i ASECAP styrende organer som representant for Norvegfinans. Norvegfinans er en organisasjon av og for offentlig eide bompengeselskap. ASECAP er en tilsvarende organisasjon på europeisk nivå. ASECAP arbeider vesentlig opp mot EUs institusjoner i spørsmål som også er av interesse for norske myndigheter.

· I 2012 ble jeg valgt til visepresident i ASECAP. Før jeg påtok meg verv i ASECAP, orienterte jeg Høyres ledelse om dette og fikk avklart at ingen så noen problemer knyttet til dette. Vervene i ASECAP, og godtgjørelsen for dem, har jeg dessverre ikke har rapportert inn til Stortingets register på korrekt måte. Dette beklager jeg.

· Min kones selskap, Via Futura, tilbyr administrasjonstjenester for selskap som ikke har egen administrasjon. Et bompengeselskap kjøper gjerne slike administrative tjenester, da de finner dette hensiktsmessig både med tanke på kompetanse og ikke minst kostnadsbesparende sammenlignet med å ha egne ansatte og egne lokaler. Oppdragene til Via Futura tildeles i konkurranse med andre tilbydere, og etter anbudsutlysninger i det offentlige Doffinregisteret. Stortingsrepresentanter har ingen mulighet til å påvirke tildelingen av slike kontrakter.

· Min kones selskap, som i perioden har hatt to til tre ansatte og som primært driver med regnskapsføring og administrativt arbeid for bompengeselskapene, har ved en anledning oppgitt mitt navn i et anbudsdokument. Dette var uheldig. Via Futura har på grunn av denne uheldige koblingen bedt styret i Arnatunnelen A/S om å avklare om mitt navn var avgjørende for at Via Futura vant dette anbudet. Hvis så var tilfellet ville Via Futura trekke seg fra oppdraget. Arnatunnelen bekrefter ved styreleder at så ikke var tilfelle.