Nærmere halvparten av de rundt 3.000 artene som i dag er oppført på den nasjonale rødlisten over truede arter lever i skog. Mange av disse artene er avhengige av forholdsvis gammel og tilnærmet inngrepsfri naturskog. Det er i dag er få urørte skogsområder og lite naturskog igjen i Norge.

- Bevilgningene til nytt skogvern, som blant annet skal gå til erstatning til skogeiere som får sin skog vernet, må styrkes, og ikke reduseres, slik regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for 2012, sier Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup.

Astrup er opprørt over at regjeringen for andre år på rad kutter betydelig i bevilgningene til oppryddingstiltak i grunn og sjøbunn som er forurenset av farlige miljøgifter. I forhold til statsbudsjettet for 2011 er bevilgningene kuttet med nesten 25 prosent, og i forhold til 2010 er de nesten halvert.

- Samtidig som regjeringen i trontalen varslet at Norge skal være et foregangsland i klimapolitikken, så vil den også i 2012 vil selge klimakvoter i det europeiske klimakvotemarkedet. Regjeringen har budsjettert med 1,1 milliarder kroner i inntekter fra salg av kvoter på nesten 10 millioner tonn CO2. Klimaforegangslandet Norge vil dermed sørge for å øke klimagassutslippene i vår europeiske naboland tilsvarende. Det er for dårlig, avslutter Astrup.