- Det kaller jeg gjennomføringskraft. 100 millioner kroners økning i politidirektoratets budsjett vil gi et etterlengtet ekstra løft for politiet, sier Høyres justispolitisk talsperson Anders Werp.

Et sterkt nærpoliti er avgjørende for å skape mer trygghet i samfunnet. For å oppnå trygge lokalsamfunn er vi avhengige av et tilstedeværende og effektivt politi.

- Kriminalitetsforebygging i nærmiljøene er også svært viktig for å hindre at ungdom gjør valg de vil angre resten av livet. Politiet må også rustes for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. Kriminaliteten blir stadig bedre organisert, mer avansert og grenseløs. Det stiller økende krav til sterke regionale og nasjonale politifagmiljøer som kan forhindre og etterforske dette, sier Werp.

- Da må politiet få frihet under ansvar til å utføre det politifaget som de er de beste til å utføre. Vi skal derfor føre en tillitspolitikk – hvor den politiske detaljstyringen av politiet er historie, påpeker Werp.

En samlet justiskomite understreker viktigheten av at PST og Forsvarets etterretningstjeneste fortsetter og videreutvikler sitt samarbeid og samhandling, og at dette bygger på et «need to share»-prinsipp.

Dagens trusselbilde er diffust, aktørene er skiftende og landegrenser og geografi har ikke lenger samme betydning.

- Da må statens sikkerhetsapparat innrettes på en måte som er i stand til å håndtere denne nye tiden. Dette gjelder ikke minst for et land som Norge med strategisk beliggenhet, store naturressurser, få innbyggere og store naboer, sier Werp.

- Dette samarbeidet må selvfølgelig skje innenfor klart definerte lovmessige rammer, med nødvendig respekt for tjenestenes ulike oppdrag og med forsvarlig demokratisk kontroll.

Regjeringspartiene sammen med samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre øker også bevilgningen til domstolene med 15 millioner kroner. Med dette styrker regjeringen balansen i straffesakskjeden.

- Domstolene våre leverer høy kvalitet og de ansatte er svært godt kvalifiserte. Antallet restanser har økt i flere domstoler de siste årene. Dette skyldes budsjettene til den rødgrønne regjeringen. Det borgerlige flertallet snur dette, sier Werp.